FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Rólunk » Szervezet, dokumentumok » Gazdálkodási szabályzat

Bér- és létszámgazdálkodás

2004-03-01 08:45:33

Adatszolgáltatási kötelezettség a munkavállaló részéről a megváltozott adatokról (munkaügyi osztály részére)

Személyi adatokkal kapcsolatos változást:

- TAJ szám,
- adóigazgatási szám,
- végzettség,
- lakáscím,
- névváltozás,
- személyi igazolvány szám,
- Gyermekszületés,
- banki folyószámlaszám,
- magánnyugdíj pénztár tagság
A változást követő egy héten belül a munkaügyi osztálynak be kell mutatni az okmányokat.

Anyasági támogatás

Intézi: munkaügyi osztály
Az anya részére gyermekenként egyszeri anyasági támogatás jár, melynek összege az öregségi minimál nyugdíj 225 %-a, ikergyermek születés esetén 300 %. Igényléséhez a gyermek születési anyakönyvi kivonata, és a terhes gondozási könyv szükséges, valamint az igénylőlap benyújtása. A kifizetéshez a terhes gondozási könyvben legalább négyszeri orvosi igazolás szükséges, koraszülés esetén elegendő 1 orvosi igazolás is. Anyasági támogatás a halva született gyermek után is jár. Az anyasági támogatás iránti igényt a szülést követően 180 napon belül kell előterjeszteni. A határidőn túl benyújtott igény nem teljesíthető.

Baleseti táppénz

Intézi: munkaügyi osztály
Baleseti táppénz annak a dolgozónak jár, aki üzemi balesetet vagy "úti" (lásd: Munkavédelmi Szabályzat!) balesetet szenvedett, és erről baleseti jegyzőkönyv készült. A baleseti jegyzőkönyvet a munkavédelmi előadó készíti. A baleseti táppénz összege az előző havi kereset 100 %-a.

Családi pótlék

Intézi: munkaügyi osztály.
A családi pótlék igényléséhez szükséges: - a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata, - igényfelvételi lap

Étkezési hozzájárulás

Kiadja: pénztár.
Étkezési hozzájárulás címén havi 2.000,-Ft értékű étkezési utalvány jár a közalkalmazottaknak a Kollektív Szerződés előírása szerint. Jogosultságot elbírálja: munkaügyi osztály Étkezési utalvány kiadása az illetményfizetési napon történik.

Gyermekápolási táppénz

Elbírálja és számfejti: munkaügyi osztály
Folyósítja: a pénzügyi osztály
A gyermek 12 éves koráig gyermekápolási táppénz vehető igénybe.
Ennek mértéke évenként: 1-3 éves gyermek esetén 84 nap,
3-6 éves gyermek esetén 42 nap, egyedülálló szülő részére 84 nap,
6-10 éves gyermek esetén 14 nap, egyedülálló szülő részére 28 nap,
10-12 éves gyermek esetén 14 nap, egyedülálló szülő részére 28 nap
A gyermekápolási táppénzre mindkét szülő jogosult a fent említett kereten belül. A fel nem használt napok a következő évre átvihetők. Évenkénti számítás, a gyermek születésnapjától - születésnapjáig értendő. A gyermekápolási táppénz összege megegyezik a táppénz mértékével (lásd: táppénz!). Folyósítása álutalással történik.

Gyermekgondozási segély

Elbírálja és számfejti: munkaügyi osztály
Folyósítja: pénzügyi osztály
A szülési szabadság letelte után a gyermek 3 éves koráig gyermekgondozási segély folyósítható, melynek összege az öregségi minimál nyugdíj. A kifizetett összeget 8,5 %-os nyugdíjjárulék levonás terheli.
Gyermekgondozási segély feltételei:
Fizetés nélküli szabadság iránti kérelem és annak jóváhagyása, az igénylőlap kitöltése, és a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása. Jár a gyermekgondozási segély a tartósan beteg, testi vagy értelmi fogyatékos gyermeket nevelő szülőnek a gyermek 10. életévének betöltéséig.
A GYES megszakítása iránti kérelmet a megszakítás idejét megelőzően 30 nappal kell írásban benyújtani, a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőnek, aki jóváhagyás után haladéktalanul eljuttatja a munkaügyi osztály részére. A GYES ideje alatt a gyermek másfél éves kora után az anya napi négy órát meg nem haladó munkaviszonyt létesíthet. Folyósítása átutalással történik.

Munkaügyi nyilvántartás

Intézi: munkaügy
Kétféle módon történik. Jelenléti íven és mágneskártya használattal
Jelenléti ív és jelenléti összesítő:
A jelenléti ívre a munkaidő megkezdésének és befejezésének időpontját vezeti fel a munkavállaló. A munkaidő az étkezési idővel megnövelt tartalmat jelenti.
Részmunkaidőben foglalkoztatottaknál az összesítő lapon a jelöléseken kívül a ledolgozott óraszámot is be kell írni. Távollét esetén annak okát jelölni kell.
Jelölések a következők:
B=BETEGSÉG BSZ=BETEGSZABADSÁG FN=FIZETÉS NÉLKÜLI SZABADSÁG SZ=SZABADSÁG TSZ=TANULMÁNYI SZABADSÁG RSZ=RENDKÍVÜLI SZABADSÁG /mellékelni kell az igazolást/ IG=IGAZOLT TÁVOLLÉT /mellékelni kell az igazolást/ IG.LAN=IGAZOLATLAN TÁVOLLÉT /Igazolatlan távollétet a távollét 4. napján be kell jelenteni a munkaügynek. A munkavállalót a munkaügy minden esetben tértivevényes levéllel a hiányzás okának igazolására felszólítja. A véglegesen a munkáltató által igazolatlanul minősített 3 napon túli távollét esetén az utolsó munkában töltött nappal a munkaviszony megszüntethető. (lásd: munkaviszony megszüntetés!). HT=HIVATALOS TÁVOLLÉT
Mágneskártya használat:

Központi könyvtár és gazdasági igazgatóság dolgozói köteles a mágneskártya használatára (munkaidő rendszerben leírtak szerint), a jelenléti ív kinyomtatására, amit a munkavállaló és vezetője aláírásával igazol.

Létszámjelentés

A bérkifizetés alapjául szolgáló jelenléti ívek és havi összesítők leadási határideje az adott hónap 16-a. A munkáltató a jelenléti ívek alapján havi létszámjelentést készíttet. A létszámjelentés időtartama tárgyhót megelőző 16-tól tárgyhó 15-ig terjed. A jelentésen részmunkaidőben foglalkoztatottak esetén a fenti időszak ledolgozott óraszámát is fel kell tüntetni. A létszámösszesítőt a munkáltató aláírásával igazolja.

Jubileumi jutalom

Intézi: munkaügy
Kifizeti: pénzügy
A huszonöt, harminc, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár, az esedékességi időt megelőzően 10 nappal írásban kérni kell.
A jubileumi jutalom mértéke:
25 év esetén kéthavi alapilletmény,
30 év esetén háromhavi alapilletmény,
40 év esetén öthavi alapilletménynek megfelelő összeg.

Kiküldetés

Intézi: pénzügyi osztály Kiküldetési rendelvény elrendelésére főigazgató, főigazgató-helyettes, gazdasági igazgató, helyettese jogosultak. Belföldi kiküldetésre 110,-Ft napidíj fizethető.
A napidíj számításánál az alábbiak szerint kell eljárni:
- a 8 órát nem haladja meg, napidíj nem számítható fel,
- 8 óránál több, de 12 óránál kevesebb, a napidíj fele összege számítható fel,
- 12 óránál több, a napidíj teljes összege felszámolható,
A 24 órát meghaladó kiküldetés esetében minden 24 óra időtartamú távollét után teljes összegű napidíj, a fennmaradó időre pedig, ha az 12 óránál kevesebb, a napidíj fele, ha pedig a 12 órát meghaladja, napidíj teljes összege felszámítható.
Külföldi kiküldetésnél az elszámolható napidíj mértékét kormányrendelet szabályozza (országonként meghatározott mértékben).
A kiküldetés tényleges időtartama az indulás és érkezés időpontja között eltelt idő. A tényleges időpont megállapítása szempontjából az országhatár átlépését, légi és vízi út esetén az indulás szerinti időpontot egy órával megelőzően, illetőleg az érkezést egy órával követően kell alapul venni azzal, hogy a kiküldetésben töltött teljes (24 órás) napokhoz hozzá kell adni a tört napokon kiküldetésben töltött órák számának 24-gyel való osztásával kiszámított napokat, úgy hogy a fennmaradó tört rész - amennyiben az legalább 8 óra - egész napnak számít.

Közalkalmazotti jogviszony létesítése és módosítása

Okmányok előkészítése: munkaügy
Közalkalmazotti jogviszony létesítését, átsorolását, béremelését, - az egység részére jóváhagyott létszám- és bérkereten belül - az “Alkalmazási lap" kitöltésével a munkáltatói jogkört gyakorló vezető kezdeményezi.
Közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, - illetve a szerződés módosítása során - az átsoroláskor, előmenetele és illetményrendszerére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt, valamint a Munka Törvénykönyv 1992. évi XXII. törvényt kell alkalmazni.
A bér megállapítás során a közalkalmazottat a KJT alapján egy adott fizetési osztályba, s ezen belül is egy fizetési fokozatba kell besorolni. A megállapított kötelező alapilletménytől eltérni a közalkalmazott kárára nem lehet /alsó bérhatár/.
A közalkalmazott illetménypótlékra jogosult a Kollektív Szerződésben szabályozott mértékben és módon.
Közalkalmazotti jogviszonyt határozott, illetve határozatlan időtartamra lehet létesíteni. Mindenkor írásban kell rögzíteni.
A próbaidő mindkét esetben 3 hónap.

Határozott időre szóló munkaszerződést

meghatározott munka elvégzésére,
helyettesítés idejére vagy
közhasznú munka végzésére lehet létesíteni.
A határozott időre szóló szerződés hosszabbítását a lejáratot megelőzően két héttel kell a munkaügyi osztálynál írásban kezdeményezni.

Teljes munkaidős dolgozó:
Teljes munkaidős közalkalmazotti munkaviszonynak a napi 8 órát ill. éves átlagban havi 173 órát foglalkoztatott dolgozó számít.

Részmunkaidős dolgozó:
Részmunkaidősnek a nem teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozók számítanak. A részmunkaidős dolgozóra is a fenti szabályok vonatkoznak.

Nyugdíjasok foglalkoztatása:
Nyugdíjas dolgozót határozott időre kötött közalkalmazotti szerződéssel,(a határozott időre szóló munkaszerződéseknél leírtak alapján) egyéb jogviszonyban lehet foglalkoztatni. Munkaszerződésben rögzíteni kell az eltérő munkarendben foglalkoztatott dolgozó munkaidejét ( a kollektív szerződés szerint lehet például, havi, kéthavi óraszámot megállapítani).

Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése

Okmányok előkészítése: munkaügyi osztály
A közalkalmazott dolgozó a határozott, illetve határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyát írásban lemondással /KJT 25. paragrafus/ bármikor megszűntetheti.

A megszüntetés módjai:
- közös megegyezéssel (ha a munkáltató és a munkavállaló megegyezik egy közös időpontban)
- áthelyezéssel (a törvény hatálya alá tartozó munkáltató között lehetséges, ha a két munkáltató egymással és a dolgozóval kölcsönösen megállapodtak)
- lemondással (a közalkalmazott lemondással határozatlan időre szóló jogviszonyát bármikor megszüntetheti, a lemondási idő 2 hónap)
- rendkívüli lemondással (a közalkalmazott jogviszonyát akkor szüntetheti meg, ha a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, hogy a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.)
- felmentéssel (akkor szüntetheti meg, ha megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták, vagy az Országgyűlés, a kormány, a miniszter vagy az önkormányzati képviselőtestület a munkáltatót érintő döntése következtében a közalkalmazott további foglalkoztatására nincs lehetőség, vagy a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált, vagy munkáját nem végzi megfelelően, továbbá a közalkalmazott nyugellátásra szerzett jogosultságot.) A felmentésnél a tilalmakat és korlátokat figyelembe kell venni.
- azonnali hatállyal a próbaidő alatt lehet.
- elbocsátással (jogellenes a közalkalmazotti jogviszonyának a megszűntetése, ha a közalkalmazott a lem

 • Katalógus
 • Elektronikus könyvtár
 • Nyitvatartás
 • Díjtételek
 • Adatbázisok
 • Gyerekeknek
 • Továbbtanulási Információs Szolgáltatás
 • Rendezvények
 • Kiállítások
 • Cimkefelhő

  adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

  A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség