FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Rólunk » Szervezet, dokumentumok » Gazdálkodási szabályzat

Szállítás, perlés, kötészet, egyéb

2004-02-11 16:36:53

Betöréses-lopás, lopás

Könyvtárakban előforduló betöréses-lopások esetén a könyvtár vezetője, annak távollétében a betörést észlelő munkatárs, köteles azonnal a rendőrséget értesíteni.
Az esetről 2 példányos jegyzőkönyvet kell felvenni, melyből 1 példányt 24 órán belül az eszközgazdálkodásra be kell küldeni, ahol megteszik rendőrségi a feljelentést, és a vagyonbiztosítónál bejelentik a a káreseményt. A jegyzőkönyvnek legalább tartalmaznia kell a betörés időpontját, a behatolás módját, a rendőrség értesítésének tényét és az ellopott eszközök, dokumentumok jegyzékét. A jegyzőkönyvet legalább két személy aláírásával kell hitelesíteni. Szükség esetén értesítendő még a Műszaki Osztály, Gyorsszolgálat /zárcsere, üvegezés, stb./
Nyitva tartási idő alatt történt lopás esetén az eljárás fentiekkel megegyező, csak a biztosító felé nem történik meg a bejelentés.

Dekoráció

Intézi: dekoratőr
Dekorációs munka megrendelése a 339 4879 és 06-30-5225391 telefonszámokon, vagy levélben történhet.
Rendelni lehet: feliratpótlást, sínbe állítható táblát, falra szerelhető táblát, üvegablak feliratozását és egyedi plakátot. A felújított könyvtárak teljes feliratozását és a központi rendezvények dekorációs költségeit a dekoráció éves kerete fedezi. A rendeléseket a rendelés-nyilvántartásba fel kell vezetni és vissza kell igazolni. Más dekorációs költség, pl. virág, kaspó, függöny, faliszőnyeg, kiállítási tabló az adott gazdálkodó egységet terheli. Nagy példányszámú plakát, meghívó, szórólap készítését a nyomdánál kell rendelni.

Kötészeti munkák

Végzi: Kötészet
A kötészeti munkák az alábbi fő munkacsoportokra kerülnek megbontásra:

Hálózati kötés-kategóriák: (csak könyvek)
- sima fűzött
- sima ragasztott
- sima fűzés hagyott
- borítós fűzött
- borítós ragasztott
- borítós fűzés hagyott

Központi könyvtár kötés-kategóriák:
- fűzött
- ragasztott
- fűzés hagyott
- fűzött folyóirat
- ragasztott folyóirat
- újság

A ráfordított munkaidőnormák és közvetlen költségek alapján a számviteli osztály évente megállapítja az egyes kategóriák önköltségeit és megküldi a gazdálkodási egység vezetőinek.

A gazdálkodó egységek a költségvetési keretszámokkal együtt megkapják az éves kötészeti költségkeretet. A költségkereten belül önállóan döntik el a megrendelendő munkák mennyiségét, összetételét.

Minden kötészetre küldött könyvben az előírásnak megfelelő helyen kell szerepelnie a számbélyegzőnek, leltárszámnak és a raktári jelzetnek. A könyv gerincére kerülő adatokat a címlapon pontosan ki kell jelölni. Idegen nyelvű könyvek esetén külön cédulán kell közölni azon adatokat, melyeket a gerincre kell aranyozni.
A köttetésre kerülő folyóiratokat a könyvtár számbélyegzőjével el kell látni. A könyveket tízesével kell összekötözni. Minden csomag tetejére tájékoztatót kell helyezni, amelyen szerepel a könyv számbélyegzője, a csomagban lévő könyvek leltári száma és a “kötészet” felirat. A központi könyvtárból kötésre adott könyveket, folyóiratokat kötészeti utasítással kell ellátni (aranyozandó szöveg, szükség szerint rövidítés meghatározásával, szín, stb.) A könyvek bekötését az átvételtől számított hat héten belül teljesíteni kell. A kötészet folyamatosan végzi az újonnan beszerzett könyvek helyszámozását, címerezését.
A szállítás 2 pld-os szállítólevélen történik, amelyen a szállítás dátuma, könyvek, folyóiratok darabszáma és a könyvtár fejbélyegzője szerepel. A szállító aláírásával igazolja az átvételt.
A szállítólevél tőpéldánya a könyvtárban marad. A bekötött könyvek visszaszállítása szállítólevéllel, előre meghatározott ütemben történik. Ha a használt könyvek erősen szennyezettek, ill. oldalhiányosak, akkor újrakötésük nem indokolt. Ezt a szállítólevélen fel kell tüntetni.

Nyomdai munkák, nyomtatványok készítése

Végzi: Nyomda
Nyomdai munkák megrendelése:
Szakmai nyomtatványok megrendelését a régiók és a központi könyvtár osztályvezetői anyagigénylésen az anyaggazdálkodási csoporton keresztül rendelik meg.
Az anyaggazdálkodási csoport a meglévő raktári készlet és az igénylés figyelembevételével adja le megrendelését a nyomda vezetőjének. A megrendelés teljesítése, kiszállítása megegyezik a raktárról történő egyéb anyagigény teljesítésével, kiszállításával.
Nem rendszeresen használt szakmai nyomtatványokat közvetlenül a kötészet és nyomda vezetőjénél kell megrendelni. Egyedi nyomdai munkákat a gazdasági igazgató előzetes engedélyével lehet csak végezni.
A reklám és propagandaanyagok megrendelését a nyomdánál lehet kezdeményezni. A megjelenő kiadványokat (szöveg, grafika, foto, stb.) előzetesen a főigazgatóval kell engedélyeztetni.
Egyéb saját nyomtatványok igényléséhez és legyártásához a gazdasági igazgató engedélye szükséges.
Külső munkák vállalása a nyomdai kapacitás, és a gazdaságosság figyelembevételével a nyomda vezetőjének feladata. Az érvényes kalkulációs előírások, anyag és munkaidő normák alapján elkészíti az árajánlatot. Az elfogadott árajánlat, ill. megrendelés alapján teljesíti a munkát.

Restaurátori munkák megrendelése

A központi Könyvtár igénylése alapján a restaurátorok felmérik az elvégzendő munkák idő és anyagigényét, és szakmai véleményt adnak a restaurálandó dokumentum állagáról és a várható költségéről. A szakmai vélemény alapján dönti el a központi könyvtárigazgató a munkák megrendelését, az éves költségkeret figyelembe vételével.

Kulcskezelés rendje

Intézi: üzemfenntartási osztály
Kulcskezelés rendje a központi épületekben

Intézi: üzemfenntartási osztály
A központi épületek helyiségeinek kulcsait a főportán (VIII., Baross u. 18.) és az Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület portáján őrzik. A portákon a felvétel és leadás időpontját a kulcsnyilvántartó füzetbe be kell írni, és aláírással igazolni kell. Távozáskor az osztály, a részleg területét elhagyó utolsó dolgozó köteles gondoskodni az ablakok bezárásáról, a gépek, az irodatechnikai eszközök, a lámpák áramtalanításáról, a vízcsapok elzárásáról, valamint a helyiségek bezárásáról.
A vagyon, vagy iratvédelmi szempontból fontos helyiségek (Budapest Gyűjtemény, Informatikai osztály, Kávézó, főpénztár, bérelszámolás, informatikus szobája az Ötpacsirta utcában) kulcsait zárt kazettában kell leadni. A központi épületek összes kulcsáról egy másolatot (felcímkézve) az üzemfenntartási osztály őriz az Ötpacsirta utcában lévő irodáiban.

A tagkönyvtárak tartalék kulcsainak őrzőinek nevét, lakcímét és telefonszámát a gazdálkodási egységek vezetői által leadott –a Baross utcai portán nyilvántartott –lista tartalmazza. Személyi változást a gazdálkodási egység vezetői az üzemfenntartási osztály e-mail címére soron kívül kötelesek megküldeni.

Pályázatok, külső támogatások

Intézi: pénzügyi osztály
A gazdálkodó egységek vezetői (a pályázat szakmai felelősei) készítik elő a pályázatokat, illetve kezdeményezik a külső támogatások igénylését.
A 250 000 Ft összértékű (önrész + pályázati forrás) vagy az 50 000 Ft egyedi értéket meghaladó eszközbeszerzést, illetve 50 000 Ft feletti személyi kiadást tartalmazó pályázatokat beadni csak a főigazgató, vagy helyettese és a gazdasági igazgató, vagy helyettese együttes engedélyével lehet.
Ha a pályázat benyújtásának feltétele az alapító okirat, az aláírási címpéldány, az intézményi képviselet hivatalos igazolása, vagy a fenntartó kötelezettségvállalásának csatolása, akkor a pályázatot csak a főigazgató, vagy helyettese és a gazdasági igazgató, vagy helyettese nyújthatja be. Ezen pályázatok benyújtását a főigazgatóhelyettes titkársága intézi.
A külső pályázatokról, támogatásokról készült szerződések, valamint azok elfogadásáról megküldött értesítés egy példányát a Pénzügyi Osztályra le kell adni. A Pénzügyi Osztály a támogatások beérkezéséről, illetve a kifizetésekről kimutatást vezet. A pályázatok, támogatások elszámolását kezdeményezi, illetve a számszaki elszámolást elkészíti. Gondoskodik az elszámolási határidők betartásáról.
Amennyiben a pályázatok felhasználása személyi jellegű kifizetéseket is tartalmaz a munkaügyi osztálynak azt átadja. A teljesítésekre, kiadásokra az utalványozó minden esetben fel kell vezesse - a Pénzügyi Osztály írásos kiértesítésének megfelelő - a pályázati támogatás azonosítási számát.

Peresítés

Intézi: pénzügyi osztály
Peresítésre a könyvtárak a Használati Szabályzatban meghatározottak alapján adják át a tartozók anyagát. A perlésre beadott anyagok számítógépes nyilvántartásba kerülnek, mely alapján készülnek a hátraléki kimutatások és a fizetési meghagyások.
A hátraléki kimutatásokat a kölcsönzői tasakokba berakják, a fizetési meghagyásokat a kerületi bíróságoknak megküldik. A tartozásukat rendező olvasók hátralékai a nyilvántartásban rendezésre kerülnek, majd ezután a tasakjaikat visszaküldik a könyvtáraknak.
A bíróságoknál függőben maradt perlési anyagok 5 év után, behajthatatlan követelésként leírásra kerülnek a főigazgató és gazdasági igazgató engedélyével.

Szabványossági felülvizsgálatok

Intézi: műszaki osztály
A műszaki osztály feladatkörébe tartozik a szabványossági felülvizsgálatok (érintésvédelmi-tűzvédelmi-, villámvédelmi) előírt időközönként történő elvégeztetése, nyilvántartása, a mérési jegyzőkönyvekben feltárt hibák, hiányosságok határidőre történő megszüntetése.

Szállítás

Intézi: Üzemfenntartási osztály
Az Üzemfenntartási osztály szállítási csoportjának a telephelye a FSZEK Szolgáltató Házában van.
Itt történik a szállítások ütemezése, a tehergépjárművek innen indulnak reggel és délután ide parkolnak le. Kivétel az anyagbeszerző által használt furgon és a személygépkocsi amelyek a központban parkolnak és a gépjárművek koordinálását is ott végzik.
Az alábbi ütemezés szerint biztosítjuk a könyvtárközi csere, az anyagok, eszközök, újrakötött könyvek, propaganda, perlési és egyéb anyagok szállítását, melyet a szállítási csoportvezető minden év végén köteles aktualizálni:

• Budai régió kedd minden páratlan héten.
• Észak-pesti régió kedd minden páros héten.
• Dél-pesti régió csütörtök minden páros héten.
• Kelet-pesti régió csütörtök minden páratlan.

Szállítás torlódása esetén a gazdálkodási egység vezetője költségvetési kerete terhére jogosult bérautót igénybe venni. A szállítás torlódásának tényét a szállítási csoportvezetővel a számlán igazoltatni kell.
Eseti szállítást, legalább két munkanappal megelőzően kell a szállítási csoportvezetőnél megrendelni.
Vidékre személy, illetve teherszállítást a főigazgató, illetve a gazdasági igazgató engedélyez.
Minden anyag- és eszközszállítást kizárólag szállítólevéllel lehet lebonyolítani.
A megrendelt és visszaigazolt szállításra kiállt gépkocsi a megrendelésen nem szereplő fuvart csak abban az esetben végezhet, ha az eredeti időtartam alatt elvégezhető és a szállítóeszköz valamint a jelenlévő munkaerő alkalmas a szállítási feladatra.
Amennyiben a szállított áru mennyisége, súlya stb. nem egyezik a megrendelésen feltüntetett adatokkal, vagy nincs megfelelően dokumentálva, akkor a gépjárművezető köteles megtagadni a fuvart. Ebben az esetben köteles a gépjárművezető haladéktalanul a szállítási csoportvezetőt értesíteni.
A szállítandó árut a küldő félnek kell a szállításra előkészítenie, ez történhet lezárt dobozban (ebben az esetben a szállítólevélen nem kell tételesen felsorolni a szállított árukat, csak azt, hogy pl. 1 doboz könyv). Abban az esetben, ha nincs az áru lezárt dobozban, akkor a küldő félnek tételes szállítólevelet, dokumentum szállítása esetén jegyzéket, feljegyzést stb. kell kiállítania, melyen szerepelnie kell a szállítandó áru pontos megnevezésének, mennyiségének. Ha a szállítandó áruról csak jegyzék vagy feljegyzés készült akkor is ki kell állítani szállítólevelet, melyen a jegyzék/feljegyzés számát fel kell tüntetni.
A tételes szállítólevelet minden esetben a küldő fél állítja ki.
A szállítólevelet kiállíthatják géppel, vagy kézzel is, de minden esetben négypéldányosnak kell lennie. Az utolsó példányon a gépjárművezető, vagy a segédmunkás a helyszínen aláírásával igazolja, hogy az árut szállításra hiánytalanul átvette. Az első három példányt pedig a küldő a gépjárművezető rendelkezésére bocsátja. A gépjárművezető a szállítólevél 3 példányát köteles a címzettel aláíratni. Az aláírás után egy példányt a címzettnek ad át, egy példányt a menetlevél mellé fűz le, a harmadik példányt pedig a küldő félhez visszajuttatja a legközelebbi szállításkor.
Amennyiben a küldő fél nem tud, vagy nem akar tételes szállítólevelet kiállítani a gépjárművezető köteles a szállítást megtagadni, melyről a szállítási csoportvezetőt haladéktalanul értesítenie kell.

A gépjárművek elszámoltatása


Minden tehergépjármű menetlevél köteles. A menetlevélen szerepelnie kell a gépjármű rendszámának, gyártmányának, a teherbírásának, a gépjárművezető nevének, az üzembentartó nevének, címének és az aznapi dátumnak. Ezeket a részeket a mindenkori gépjármű ügyintéző tölti ki.
A gépjárművezető köteles a menetlevelet a valóságnak megfelelően kitölteni. Mindenkor fel kell tüntetni az indulási helyet, a megfelelő kilométerállást, a szállított áru tömegét, az érkezés és a távozás időpontját. A szállítás tényét a menetlevélen igazoltatni kell és a szállított árukról a szállítólevelet a menetlevél mellé kell csatolni. A nap végén a menetlevelet köteles a gépjárművezető lezárni: az összes rakott kilométert, az összes szállított tömeget, a gépkocsi üzemidejét, a szállított személyek nevét fel kell tüntetni. A menetlevelet a nap végén a gépjárművezetőnek alá kell írnia, mellyel igazolja, hogy egész nap ő vezette a gépjárművet és, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Amennyiben a gépjárművet ugyan azon a napon két személy is vezette, akkor amikor a gépjárművet az első személy átadja a másiknak, aláírásával igazolja, hogy melyik kilométer állásig vezette ő a gépjárművet, a második személy pedig amikor leáll a gépjárművel szintén az utolsó kilométeróra állásnál igazolja a használat tényét.
A személygépjármű a 31/1995.(III.24.) Kormányrendelet értelmében nem menetlevél köteles.

Üzemanyag-elszámolás

Az intézmény gépjárműveit üzemanyag-kártyával tankolják, az erre kijelölt személyek a kártyák átvételét aláírásukkal igazolják. Kötelesek a tankoláskor kapott nyugtákat megőrizni és hónap végén egyeztetés céljából azokat a szállítási csoportvezetőnek átadni. A szállítási csoportvezető köteles az adott gépjármű nyugtáin felhasznált üzemanyag mennyiségét a számlával egyeztetni.
A gépjárművezetők a hónap végén kötelesek a tehergépjárműveket teli tankkal leállítani. Üzemfenntartási szolgáltatások igénybejelentése Az üzemfenntartási osztály a központi épületcsoportban porta és ruhatári szolgálatot, kézbesítést, napi takarítást, fűtést biztosít, továbbá kávézót, vendégszobát működtet. Technikailag lebonyolítja a Központi könyvtár épületében szervezett rendezvényeket. A rendezvények alatt –szükség esetén -vezetői ügyeletet biztosít. A rendezvényekről legkésőbb a program előtti hét közepéig a rendezvény szervezője munkalapot köteles kiállítani. Az osztály intézi a gazdálkodó egységek vezetői által írásban, elsősorban e-mailben igényelt nagytakarítást, ablaktisztítást, rovarirtást. A megrendelés rendje megegyezik az eszközkarbantartásoknál leírtakkal. Társasházi érdekképviselet Intézi: műszaki osztály Az osztály kapcsolatban áll a társasházi közös képviselőkkel, képviseli a FSZEK érdekeit a közgyűléseken, közreműködik a közös tulajdonú épületrészek felújításának, karbantartásának megvalósításában figyelemmel kíséri a költségek alakulását.

 • Katalógus
 • Elektronikus könyvtár
 • Nyitvatartás
 • Díjtételek
 • Adatbázisok
 • Gyerekeknek
 • Továbbtanulási Információs Szolgáltatás
 • Rendezvények
 • Kiállítások
 • Cimkefelhő

  adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

  A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség