FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Rólunk » Szervezet, dokumentumok » Gazdálkodási szabályzat

Épület- és eszközberuházás, felújítás, karbantartás, vagyonvédelem

2004-02-11 16:16:29

Beruházás

Intézi: Műszaki osztály
Intézményi jogkörben bonyolított építési beruházás

A Műszaki osztály részt vesz a beruházás előkészítésében: véleményezi a javasolt projektet, összegyűjti és értékeli a rendelkezésre álló adatokat, összeállítja a beruházási programot, elemzi a várható költségeket. Az engedélyokirat és a célokmány kézhezvétele után az osztály a szakma elvárásait érvényesítő főigazgató-helyettessel, illetve a régióigazgatókkal és a gazdasági igazgatóval összeállítja a tervezési programot. Javaslatot tesz a tervezők személyére, illetve ajánlatot kér be tőlük. Véleményezi a begyűjtött tervezői ajánlatot (ajánlatokat), valamint a benyújtott szerződés tervezetet. Folyamatosan biztosítja a tervezők számára a szükséges adatszolgáltatást, már a tervezés során figyelemmel kíséri a FSZEK által megadott szempontok, irányelvek érvényesülését, döntési helyzet esetén tervegyeztetést indítványoz, melyre meghívja valamennyi érintett felet. (Ld. a tervezési program összeállításánál!) A tervek elkészülte után - de még a tervdokumentáció leszállítása előtt – tervzsűrit hív össze (Tervzsűri tagjai: Főigazgató, vagy helyettese, gazdasági igazgató, főmérnök, gazdasági egység vezetője, tagkönyvtár vezetője) jegyzőkönyvbe foglalja az elhangzott észrevételeket, és gondoskodik azok terven történő átvezetéséről.
Amennyiben a beruházás volumenénél fogva a Közbeszerzési Törvény hatálya alá tartozik, a gazdasági igazgatóval együttműködve az ajánlati dokumentációt összeállítja, elkészíti az ajánlati (ill.) előminősítési felhívást és kezdeményezi a közzétételt. Közreműködik minden, a közbeszerzéssel összefüggő munkában és felkérés esetén részt vesz az értékelő bizottságban.
A kivitelező kiválasztása után az osztály véleményezi a bekért szerződéstervezetet. A kivitelezés során ellátja a teljes körű műszaki felügyeletet. A beruházás helyzetéről folyamatosan tájékoztatja a gazdasági igazgatót.
Gondoskodik a számlák felülvizsgálatáról. Igazolja a számlákat és továbbítja a pénzügyi osztály felé. A beruházás befejezése után összeállítja az aktiváláshoz szükséges adatokat a Számviteli osztály számára, valamint megkéri a használatbavételi engedélyt.
Megszervezi és lebonyolítja a garanciális bejárást, gondoskodik a jegyzőkönyv felvételéről és a regisztrált hibák kijavításáról.

Külső szerv által bonyolított építési beruházás

Az osztály a szakmai képviseletet ellátó főigazgató helyettessel és a gazdálkodó egység vezetőjével együttműködve biztosítja a FSZEK érdekeinek és sajátos szempontjainak érvényesülését. A beruházás minden jelentősebb stádiumánál döntés-előkészítő anyagot állít össze, illetve szakmai (műszaki) szempontból véleményt nyilvánít. Részt vesz a kooperációs bejárásokon, az átadás-átvételi eljáráson, illetve a garanciális bejáráson, és gondoskodik róla, hogy a könyvtárt érintő valamennyi észrevétel, probléma jegyzőkönyvezésre, majd orvoslásra kerüljön.

Felújítás, tatarozás

Intézi: műszaki osztály
A műszaki osztály közreműködik az éves felújítási-fejlesztési terv előkészítésében, adatokat szolgáltat a döntéshozatalhoz (műszaki állapotfelmérés, felújítás-átalakítás javasolt mértéke, várható költségkondíciók, elemzések, ...), részt vesz a tervet tárgyaló Intézeti Tanács értekezletén. A döntést követően a tárgyév október 31-ig elkészíti a terv felújítási részét a gazdasági igazgató felügyelete mellett. Amennyiben a felújítás volumenénél fogva a Közbeszerzési Törvény hatálya alá tartozik, az eljárás megegyezik a beruházásnál leírtakkal. A tervnek tartalmaznia kell az egyes munkák költségvonzatát (anyag és díj szerinti bontásban) átfutási idejét, s ha saját kivitelezésben valósul meg, akkor a kapacitás leterheltségét is.
Az éves felújítási, tatarozási tervet az Intézeti Tanács megtárgyalja, és javaslatot tesznek a végleges változatra, melyet a főigazgató hagy jóvá. Az osztály a konkrét feladatok ismeretében elkészíti az egyes munkák ütemezését, melyet a főigazgató-helyettessel és az érintett régióigazgatóval történő egyeztetés során véglegesít, különös tekintettel az esetleg szükségessé váló könyvtárbezárásokra. Amennyiben a felújítás tervezési tevékenységgel párosul, úgy a tervezői munka előkészítése, lebonyolítása szintén az osztály feladatát képezi. Ha az adott munka engedélyköteles, úgy az osztály gondoskodik az építési és a használatbavételi engedély megszerzéséről is.

Épület-karbantartás

Intézi: Műszaki osztály
A nem tervezhető, ún. napi karbantartási feladatok ellátása is az osztály feladatai közé tartozik.
A karbantartási igények bejelentését az adott könyvtár (illetve a Központi Könyvtár esetén az adott osztály) vezetője kezdeményezi írásban a gazdasági egység vezetőjénél, aki jóváhagyó aláírásával ellátva megküldi azt a gazdasági igazgatónak. Amennyiben az éves költségvetés karbantartási költségkerete fedezetet biztosít a munka elvégzésére a gazdasági igazgató a munka elvégzését elrendeli a Műszaki osztálynál. (Ez az igénybejelentő leszignálásával történik.)
A főmérnök gondoskodik a munka nyilvántartásba vételéről, határidő kitűzéséről és a TMK vezető felé történő továbbításról. A határidőről illetve a munka esetleges elutasításáról a benyújtást követő 15 napon belül írásban értesíti a gazdasági egység vezetőjét. A TMK vezetője az elrendelt munkáról munkalapot állít ki, a munkát az adott határidőn belül beállítja a TMK munkatervébe és gondoskodik a járulékos anyagbeszerzési és szállítási feladatok időben történő elvégzéséről, koordinálásáról, az előírt bizonylatok vezetéséről. A munka befejeztével a munkalapon regisztrálja a munkaidő ráfordítást és az anyagfelhasználást, ha szükséges, gondoskodik a maradék anyag visszavételezéséről, majd a munkalapot lezárása után, legkésőbb a tárgyhó végén megküldi a számviteli osztálynak.

Gyorsszolgálat

Intézi: műszaki osztály
A halasztást nem tűrő, azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítási feladatok ellátása is az osztály feladatai közé tartozik.
A bejelentett igényeket az osztály adminisztrátora sorszámmal ellátott nyilvántartásba rögzíti, illetve a bejelentéskor szóban visszaigazolja a teljesítés várható időpontját és a bejelentés sorszámát.
A napi hibabejelentések ütemezése, kivizsgáltatása a TMK vezető feladata, miként a visszajelzések, a beavatkozások értékelése is.
A gyorsszolgálat munkaideje: hétfőtől péntekig 7:30-18:00-ig.
Amennyiben a hiba észlelése a gyorsszolgálat munkaidején kívül történik, vagy a probléma olyan jellegű, amelyet - felkészültség vagy gép, berendezés hiányában - nem tud megoldani, úgy külső szakvállalkozót kell a feladat megoldására igénybe venni. A szakmai felügyelet ellátása ez utóbbi esetben is az osztály feladatát képezi.

Az elsődlegesen hívható telefonszámok :

FIMÜV Gyorsszolgálat: 215-1980, 217-6618
ELMÜ hibabejelentés: 478-2121, 06-40/383838
Főv. Vízművek: 06-80/200-333
Főv. Csatornázási Művek: 455-4200
Főv. Gázművek: 210-2600, 06-80/405540

Eszközkarbantartások

Intézi: üzemfenntartási osztály
Az üzemeltetési, javítási munkák és szolgáltatások megrendelése elsősorban e-mail-ben, másodsorban faxon történhet a gazdálkodó egység vezetője által.
Az igénybejelentések (pl. számítógépek, faxok, fénymásolók és egyéb irodatechnikai berendezések javítása, nagytakarítás, ablaktisztítás, rovarirtás stb.) alapján az üzemfenntartási osztály árajánlatot kér, amit szintén írásban, (elsősorban e-mail-ben) visszaigazol a megrendelőnek. A megrendelő ezután nyilatkozik arról, hogy igényli-e a munkát vagy sem, a gazdaságossági szempontok figyelembe vételével. A bruttó 50.000 Ft-ot meghaladó vállalási ár esetén kötelező az írásos megrendelés, lekötés készítése (a munka pénzügyi fedezetének előzetes engedélyezése).
A visszaigazolás időpontjában az igénylő a díj mértékére való tekintettel a megrendelést leállíthatja, módosíthatja, ill. az üzemfenntartási osztállyal egyeztetve igényelheti a kedvezőbb feltételeket nyújtó vállalkozó ajánlatát. Ha a gazdálkodási egység vezetője által ajánlott kivitelező legalább azonos áru és minőségű szolgáltatást nyújt, mint az üzemfenntartási osztály által ajánlott, akkor a régióvezető által kezdeményezett kerül elfogadásra.
A központi épületcsoportban, az üzemfenntartási osztály, - az éves költségvetésben rögzített mértéknek megfelelően - porta és ruhatár szolgálatot, kézbesítést, napi takarítást és fűtést biztosít.

 • Katalógus
 • Elektronikus könyvtár
 • Nyitvatartás
 • Díjtételek
 • Adatbázisok
 • Gyerekeknek
 • Továbbtanulási Információs Szolgáltatás
 • Rendezvények
 • Kiállítások
 • Cimkefelhő

  adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

  A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség