FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Rólunk » Pro Bibliotheca Civica Alapítvány

„PRO BIBLIOTHECA CIVICA ALAPÍTVÁNY”
Alapító okirat - Praeambulum

2019-04-05 08:13:40

Az 1904-ben alapított Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ma a következő funkciókat tölti be:

Központi Könyvtára és Budapest 23 kerületében működő tagkönyvtárai a főváros egész lakosságának tájékozódási, művelődési és szórakozási igényeit szolgálja mindenféle dokumentumtípus gyűjtésével, feltárásával és rendelkezésre bocsátásával, az emberi tudás és művészi alkotómunka valamennyi területéről.

Azért, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár minél jobb színvonalon eleget tehessen kötelezettségeinek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A paragrafusa alapján jogi személyiséggel rendelkező „Pro bibliotheca civica alapítvány” létrehozását határozta el az alábbiak szerint:

I. Az alapítvány adatai

1. Az alapító neve, székhelye

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.

2. Az alapítvány elnevezése

Pro bibliotheca civica alapítvány

3. Az alapítvány székhelye

1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.

4. Az alapítvány bélyegzőjének felirata

Pro bibliotheca civica alapítvány, Budapest, 1996.

5. Az alapítvány kulturális közhasznú tevékenységet végez.

Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

6. Az alapítvány, mint közhasznú szervezet kettős könyvvitelt vezet.

7. Az alapítvány feladata

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 53.§.(2) bekezdése alapján a nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetése az állam és a helyi önkormányzatok feladata. Az 55.§.(1) bekezdésében meghatározott alapfeladatok megvalósulását a közhasznú szervezet közvetve valósítja meg, pénzeszközei támogatásával.

Ezek a feladatok az alábbiak:
55.§ (1) bekezdés
b) a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
i) kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez,
j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez.

8. Az alapítvány célja

A feladatok megvalósítása esetén az alapítvány az alábbi célokat kívánja elérni:


Ezen belül az alapítvány pénzeszközeit elsősorban az alábbi célokra lehet fordítani:


9. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem fogad el.

10. Az alapítvány vagyona Az alapító által az alapítvány céljára rendelt vagyon: 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint.

Az alapítvány induló vagyona összesen: 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint.

Az induló vagyon összegét az alapító a bírósági nyilvántartásba vételtől, illetve a bankszámla megnyitását követő 15 napon belül befizeti az alapítvány OTP Kereskedelmi Bank Rt. 11784009-20300625 számú számlájára.

11. Csatlakozás az alapítványhoz

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- vagy külföldi természetes, vagy jogi személy csatlakozhat feltétel nélkül, vagy feltételhez kötött pénzbeli, vagy dologi adománnyal, vagy egyéb anyagi értéket képviselő tevékenységgel, ha az alapítvány céljaival egyetért és azt támogatni kívánja.
A csatlakozási szándékot az adomány megjelölésével írásban kell eljuttatni az alapítvány címére. Elfogadásáról az alapítvány kuratóriuma dönt.
Az alapítvány számlájára való befizetés forintban és külföldi fizetőeszközökben is történhet.
A külföldi fizetőeszközt devizaszámlán kell elhelyezni.
A nem pénzben adott adomány összegét a könyv szerinti, illetve a beszerzési (bekerülési) érték alapján kell meghatározni.

12. Az alapítvány számlájára befizetett adományról, az átadott eszközök anyagi forint értékéről, az elvégzett munka értékéről az alapítvány kuratóriuma igazolást állít ki az adományozó részére.

II. Az alapítvány gazdálkodása

1. Az alapítvány bevételei2. Az alapítvány vállalkozói tevékenysége

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében – másodlagos jelleggel – saját vállalkozási tevékenységet folytathat, illetve pénzeszközeinek egy részével más vállalkozáshoz csatlakozhat. Az e tevékenységből származó jövedelmet az alapítványi vagyon gyarapítására kell fordítani.
Az alapítvány nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.
Az alapítvány vállalkozói tevékenységével lekötött vagyona nem haladhatja meg az alapítvány teljes vagyonának 50 %-át.

3. Az alapítvány a kuratórium döntése alapján művelődési céltámogatásokat pályázhat meg, fogadhat el.
A céltámogatást elkülönítetten kell kezelni és a céltámogatásban meghatározott célra kell fordítani.
A céltámogatás felhasználására a támogatást nyújtó és az alapítvány kuratóriuma megállapodást köt.

4. Az alapítvány vagyonának felhasználása

Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. Az alapítványi vagyon felhasználásáról az alapító okirat rendelkezései, továbbá az alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott, és a kuratórium által elfogadott feltételek keretei között a kuratórium dönt. Az alapító a kuratóriumot felhatalmazza, hogy az alapítvány vagyonával vállalkozzon, az abból származó jövedelem a célok teljesítését szolgálja.
Az alapítvány induló vagyonának 50 %-át kell törzsvagyonként lekötni. A másik 50 % és az alapítvány kamatai, valamint egyéb növekményei kizárólag az alapítvány működésének fedezésére, a vagyont növelő vállalkozás hasznosítására használhatók fel.

5. Az alapítvány szervezete

5.1 Az alapítvány vagyonával kapcsolatos jogokat az alapítványt kezelő szerve, a kuratórium gyakorolja. A kuratórium az alapítvány legfőbb döntést hozó, illetve képviselő szerve; az alapítvány vagyonkezelő szerve. A kuratórium gazdálkodik az alapítvány vagyonával, ennek keretében gondoskodik az alapítványi vagyon és hozadékainak rendeltetésszerű – a céloknak megfelelő felhasználásáról, annak gyarapításáról. Ennek megfelelően döntési joga van a rendelkezésre bocsátott vagyon felhasználásának meghatározásában, az alapító okirat keretei között.

5.2 A kuratórium 7 tagú, tagja a könyvtár mindenkori főigazgatója, főigazgató-helyettes, gazdasági-műszaki igazgatója és 5 felkért külső tagja, akiket az alapító kér fel 3 évi időtartamra. Tevékenységüket társadalmi munkában végzik, de az alapítvány megtérítheti. A kuratórium tagjainak nevét, aláírását, címét jelen szabályzat tartalmazza.

A kuratórium tagjai:
1. Havas Katalin 1146 Budapest, Csantavér köz 1.
2. Deák Sándor 1212 Budapest, Zsolnai u. 13.
3. Ferenczy Endréné 1026 Budapest, Beethoven u. 2/A
4. Dr. Fodor Péter 1125 Budapest, Kútvölgyi út 59/A.
5. Dr. Lengyel László 1026 Budapest, Riadó u. 6/B.
6. Dr. Schiffer János 1021 Budapest, Budenz u. 3/A.


5.3 A kuratórium elnökét, aki egyben az alapítvány képviselője is, az alapító jelöli ki 3 év időtartamra. Az elnök személyére javaslatot tehet a kuratórium. Az elnök csak azok közül a kuratóriumi tagok közül jelölhető ki, akik az alapítóval nem állnak érdekeltségi kapcsolatban.

A gazdasági ügykezelőt a kuratóriumi tagok választják meg 3 év időtartamra, titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel. A megbízás meghosszabbítható, vagy visszavonható.
A kuratórium elnöke: Havas Katalin

5.4 A kuratórium felelőssége az alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése, így feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy az alapítvány vagyonát a jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa. A jövedelem csak az alapítvány céljai által meghatározott körben és módon használható fel.

5.5 A kuratórium szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. A kuratóriumot az elnök írásban hívja össze úgy, hogy a meghívót a kuratórium tagjai az ülés napját megelőzően legalább 8 nappal megkapják. A napirendi pontokat a meghívónak tartalmaznia kell. A kuratórium üléseit az elnök vezeti. A kuratórium akkor határozatképes, ha a tagok legalább 2/3-a jelen van; döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A vezető szerv (a kuratórium) határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (2013. évi V. tv. -Ptk.- VIII. könyv 8:1 §), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A kuratórium ülései nyilvánosak, az ülések helye és időpontja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapján (old.fszek.hu) kerül meghirdetésre.

5.6 A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet vezet, valamint gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szerv (a kuratórium) döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személyre) megállapítható.

5.7 A kuratórium döntéseiről az érintetteket 8 napon belül írásban értesíti, illetve döntéseit a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapján (old.fszek.hu) közzéteszi.

5.8 „A Pro bibliotheca civica alapítvány”, mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést a kuratórium elnöke engedélyezi.

5.9 A kuratórium az éves beszámolót előzetesen megtárgyalja és jóváhagyja.

5.10 A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv (a kuratórium) kizárólagos hatáskörébe tartozik.

5.11 „A Pro bibliotheca civica alapítvány”, mint közhasznú szervezet működéséről, szolgáltatásainak igénybevételéről a nyilvánosságot a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapján (old.fszek.hu) folyamatosan tájékoztatja.

A Pro bibliotheca civica alapítvány az üzleti évet követő év május 31-ig letétbe helyezi számviteli beszámolóját az Országos Bírósági Hivatalnál (1363 Budapest, Pf. 24.), valamint közzéteszi a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapján (old.fszek.hu).

6. Az alapítvány időtartama

Az alapítvány határozatlan időtartamú.

7. Az alapítvány megszűnése Az alapítvány megszűnik a 2013. évi V. törvény (Ptk. 3:402 §) által meghatározott esetekben.
Az alapítvány megszűnése esetén az alapító által rendelkezésre bocsátott vagyon visszaáll az alapítóra.

III. Egyéb rendelkezések

Az alapítvány érvényességéhez bírósági nyilvántartásba vétel szükséges.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 • Katalógus
 • Elektronikus könyvtár
 • Nyitvatartás
 • Díjtételek
 • Adatbázisok
 • Gyerekeknek
 • Továbbtanulási Információs Szolgáltatás
 • Rendezvények
 • Kiállítások
 • Cimkefelhő

  adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

  A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség