FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » In memoriam

Angelusz Róbert (1939-2010)

2014-03-06 16:17:26

A 70-kedő Angelusz ... ”Ha valami, akkor a hetvenkedés nem jellemző Angelusz Róbert életének eddigi 70 évére. Annál inkább a lankadatlan kíváncsiság. Talán nincs is a valóságnak olyan szegmense, amely iránt ne érdeklődne. De a jelenségnél is jobban foglalkoztatják az ezek mögött felsejlő mélyrétegek.
Jót tesz a művek validitásának és reliabilitásának, ha az aktuális és az általános között a szerző bizonyos önismerettel és önfegyelemmel, kreatív módszertani kultúrával és érzékeny szakmai etikával közeledik. Ha tudja, betartja és adott esetben be is mutatja a közélet és a társadalmi valóság sokféle szektora közötti határokat. Márpedig ünnepeltünk éppen ezt teszi.
Elsősorban a társadalmi viszonyok rejtelmei foglalkoztatják, és ezen belül is a látásviszonyok sajátosságai érdeklik. Az, ahogyan az emberek, csoportok, rétegek vagy hálózatok önnön viszonyaikat látják és értelmezik.
Érdeklődése természetesen a folyamatos tájékozódással és minden kérdés állandó újrafeltevésével jár együtt. Szellemi étvágya – ő maga és mindnyájunk szerencséjére – már egészen fiatal korában kiterjedt természettudományi és filozófiai területekre is, ami mindmáig alapja a magyar társadalomtudományokban ritka diszciplinált témakezelésnek. Ma éppen olyan kiváncsi a világra, mint ötven évvel ezelőtt. S amit megismer, az nemcsak az övé, hanem olvasóié, hallgatóié, munkatársaié és barátaié is..." (Somlai P. – Surányi B. – Tardos R. – Vásárhelyi M.: Előszó. In: Látás-viszonyok. Tanulmányok Angelusz Róbert 70. születésnapjára. Bp. : Pallas, 2009.)

”A hazai szociológiában aligha akad bárki is, aki annyit foglalkozott volna a személyes megismerés külső korlátjaival, mint Angelusz Róbert, legyen szó a saját csoportba zártság másféleséget elfedő szemellenzőiről, a magánvélemény szándékos vagy spontán elrejtéséről mások, illetve a nyilvánosság elől, a hangosan kinyilvánított véleményekre érzékeny csendes többség (vagy kisebbség) tendenciaszerű hallgatásba burkolózásáról, a vélemények gyakran ingatag, időről időre változó jellegéről. De a sort azokkal a görbe tükrökkel is folytathatjuk, amelyek az – informatív vagy dezinformatív – másodlagos tapasztalatok világának a kommunikációs partnerek, s persze a média által megformált valóságképeihez kapcsolódnak. Alig akadnak a hazai pályatársaink között olyanok, akik nála nagyobb eltökéltséggel járták volna körül a szubjektív mozzanat sokszor önmagában is homályos hátterét, a szubjektivitás keresztül-kasul tekergő társadalmi gyökereit. De a társadalmi jelenségek „keményebb” vonatkozásait tekintve is kevésbé kézzelfogható, szabad szemmel nehezebben látható kérdések a vezető témasúlypontok. Ilyenek a tagolódás elemei, a különböző típusú erőforrások közt az anyagihoz vagy kulturálishoz képes kétségtelenül nehezebben megragadható, számos esetben világos határokkal sem rendelkező, relációkban megtestesülő kapcsolathálózati mozzanat, se ennek társadalmi tőkeszerű materializálódása, a struktúra paraméterei közt a kétségtelenül absztrakt – a köznapi tapasztalat világában aligha létező analitikus, szociológiai konstruktumként megfogalmazott – fogalompár a különböző típusú pozíciók kapcsolódásáról, egymást átfedő vagy átmetsző jellegéről. Nem beszélve a további érdeklődési fókuszról, a politikai táborok kialakulásának, tömbösödésének kérdéséről, amelynek vizsgálatát nem csupán belső körvonalaik időről időre történő átformálódása, a politikai szereplők – pártok, politikusok – befolyásának fluktuálása, az erőviszonyok átrendeződései nem egyszerűsítenek, de az a körülmény sem, hogy maga a blokkosodás elemei, a tömbszerű identifikáció és kategorizáció is részben a politikai aktorok határkijelölő (vagy -elmosó) szimbolikus gyakorlatán alapulnak...” Tardos Róbert (És mégis: objektivitás. In: Látás-viszonyok. Tanulmányok Angelusz Róbert 70. születésnapjára. Bp. : Pallas, 2009. p. 11-13)

Angelusz Róbert publikációinak kronologikus, válogatott listáját lásd uott p. 533-545

Ádám Zoltán nekrológja a Magyar Narancs 2010. 43. számában

Teljes szövegű tanulmányai

Angelusz Róbert: A látens közvélemény újragondolása = Szociológiai Szemle 19. 2009. 4. (7-24.) Teljes szöveg

Angelusz Róbert - Tardos Róbert: A kapcsolathálózati szemlélet a társadalom- és politikatudományban = Politikatudományi Szemle 18 2009. 2. (29-57) Teljes szöveg

Angelusz Róbert - Tardos Róbert: Előszó. In: Angelusz R. - Tardos R. (szerk.). Mérésről mérésre. Budapest: DKMKA. 2006. p. 9-14 Teljes szöveg

Angelusz Róbert - Tardos Róbert: "Az elérhetőség és a válaszadói készség gyenge közegei – mintalemorzsolódás és trendszerű erózió panelfelvételek példáján" In: Angelusz R. - Tardos R. (szerk.). Mérésről mérésre. Budapest: DKMKA. 2006. p. 41-66. Teljes szöveg

Angelusz Róbert - Tardos Róbert: „Választási részvétel, 2006”: In: Társadalmi riport 2006. Kolosi Tamás [et al.] (szerk.). Budapest: TÁRKI, p. 390-416 Teljes szöveg

Angelusz Róbert: A közönség elérhetősége, avagy a közvélemény-kutatások reprezentativitásának nehézségei. In: Csepeli 60. [Elektronikus dokumentum] 2006. Teljes szöveg

Angelusz Róbert - Tardos Róbert: Előszó. In: Törések, hálók, hidak. Angelusz R., Tardos R. (szerk.) Budapest: DKMKA, 2005. p. 7-15 Teljes szöveg

Angelusz Róbert - Tardos Róbert: Választási részvétel és politikai aktivitás. In: Törések, hálók, hidak. Angelusz R., Tardos R. (szerk.) Budapest: DKMKA, 2005. p. 323-384 Teljes szöveg

Angelusz Róbert - Tardos Róbert: A választói tömbök rejtett hálózata. In: Törések, hálók, hidak. Angelusz R., Tardos R. (szerk.) Budapest: DKMKA, 2005. p. 65-159 Teljes szöveg

Angelusz Róbert - Tardos Róbert: Politikai tájékozódás és véleménynyilvánítás a digitális kultúra hazai kialakulásának időszakában. In: Törések, hálók, hidak. Angelusz Róbert, Tardos Róbert (szerk.) Budapest: DKMKA, 2005. p. 407-427 Teljes szöveg

Angelusz Róbert [et al.]: Digitális egyenlőtlenségek és az info-kommunikációs eszközhasználat válfajai. In: Társadalmi riport 2004, Kolosi Tamás [et al.] (szerk.). Budapest: TÁRKI, p. 309-331 Teljes szöveg

Angelusz Róbert - Tardos Róbert: A konszolidáció/interszekció fogalompár perspektívái a szociológiában = Szociológiai Szemle 13. 2003. 4. (3-19.) Teljes szöveg, Teljes szöveg

Mihalicz Csilla: Interjú Angelusz Róberttal a közvéleménykutatásról = Buksz 15. 2003. 1. (64-73.) Teljes szöveg

Angelusz Róbert - Tardos Róbert: Miért mennek el mégis? = Századvég 18. 2003. 4. (3-31.) Teljes szöveg

Angelusz Róbert: Közvélemény-kutatások és a pluralizmus ignoranciája = Médiakutató 3: 2002. ősz. (55-68) Teljes szöveg

Angelusz Róbert : Egy optikai csalódásról. Válasz Horányi Özsébnek = Jel-kép 6. 1999. 3. (3-8.) Teljes szöveg

Angelusz Róbert - Tardos Róbert: Útban az Internet-galaxis felé? = Jel-kép 6. 1999. 2. (33-43.) Teljes szöveg

Angelusz Róbert [et al.]: Akadémiai fokozattal rendelkeznek = Magyar tudomány 44. 1999. 4 (424-432.) Teljes szöveg

Angelusz Róbert - Tardos Róbert: Középrétegesedés és polgárosodás - fogalmi dilemmák = Szociológiai Szemle 8. 1998. 4. (113-117.) Teljes szöveg

Angelusz Róbert - Tardos Róbert: A kapcsolathálózati erőforrások átrendeződésének tendenciái a 90-es években. In: Kolosi Tamás [et al.] (szerk.) Társadalmi riport 1998. Bp.: TÁRKI, 1998. p. 237-256. Teljes szöveg

Angelusz Róbert - Tardos Róbert: A piacgazdaság társadalmi megítélése. Budapest: BKE, 1996. 66 p. Teljes szöveg

Angelusz Róbert - Tardos Róbert: Társadalmi átrétegződés és szociális-politikai identifikáció = Szociológiai szemle 5. 1995. 2. (85-97.) Teljes szöveg

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség