FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Szalai Sándor

SZALAI SÁNDOR VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 1950-1970

2012-10-25 14:25:09

1950-es évek

Szalai Sándor: Az idelógiák elmélete. A társadalmi tudat formái és az élenjáró elmélet történelmi szerepe. - -előadásaiból az 1949-50. tanév első félévében. Jegyzet. 49 p.

Szalai Sándor: Social tensions and social changes. A marxist analysis (p. 23-41.) In: Tensions that cause war. Ed. Hadley Cantril. Publ. by Unesco. Urbana, Univ. of Illinois Pr. 1950.

Szalai Sándor: Les transformation de la société et les tensions sociales (p. 27-42.) In: Tensions et conflits. Études de psychologie sociale. Éd. Hadley Cantril. Publ. Unesco. Paris. Libr. De Médicis. 1951. 299 p.

Szalai Sándor: Szabó Pál összegyűjtött elbeszéléseiről. /Most és mindörökké./ = Társadalmi Szemle 1956. 9. p. 156-160 p.

Szalai Sándor: Soziologie und Imperializmus (p. 233-252.) In: Gegen die Philosophie der Verfalls. Beiträge zur Kritik der gegenwärtigen bürgerlichen Philosphie. Berlin. Deutscher Verl. der Wissenschaften. 1956.
Magyar edeteije: Társadalomtudomány és imperializmus. 1949.

Szalai Sándor: Könyvkiadásunk iránya és néhány sürgős feladata = Társadalmi Szemle 11. 1956.  3. p. 125-132.

Szalai Sándor: Logika. 1. Az 1956-57. tanév. 2. félévi előadásainak rövid foglalata. [Kiad. az] ELTE Bölcsészettudományi Kar. Bp., Felsőokt. Jegyzetell. 41 p.

Szalai Sándor: Bevezetés (p. 5-12) In: Freud, Sigmund: A mindennapi élet pszichopatológiája. Elfelejtésről, babonáról, tévedésről. /Zur Psychopatologie des Alltagslebens…./ Sajtó alá rend., bev. és jegyz. ell. Szalai Sándor. Bp., Bibliotheca, 1958. 335 p.

Meljuhin, S. T.: A véges és végtelen problémája. Filozófiai tanulmány. Ford. Szalai Sándor. Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1959. 266 p. /Studium könyvek, 14./

1960-as évek

Böhm, David: Okság s véletlenség a modern fizikában. Ford. Szalai Sándor. Bp., Gondolat, 1960. 249 p. / Studium könyvek, 20./

Szalai Sándor: Az automatika fejlődése és a mechanizmus fogalmának átalakulása = MTA II. Társa. Tört. Tud. Oszt. Közlem. 1960. 3-4. p. 263-292.

Szalai Sándor: Kutatástervezés és kutatásszervezés a fejlett nyugati tőkés országokban = Magyar Tudomány 1960. 10. p. 589-607.

Szalai Sándor: A periodika-katalógus szakosításának vázlata, különös tekintettel az új tudományágakra és a tudományszervezési szakigényekre. Bp., MTA Könyvtár. 1960.

Szalai Sándor: A pszichológia helyzete hazánkban. Hozzászólás Gegesi Kiss Pál: A szociálpszichológia és a csoportkutatás kérdéseihez c. beszámolójához = Magyar Pszichológiai Szemle 17. 1960. 3. (p. 296-301)
A pszichológia helyzete hazánkban. Az MTA 1960. évi nagygyűlésén elhangzott ea.

Szalai Sándor: A vélt és valódi arisztotelészi logika a modern matematikai-logikai kutatási eredmények megvilágításában. MTA II. Oszt. Felolvasó ülése keretében elhangzott előadás. 1960.

Szalai Sándor: Nyelvészeti morzsák a logika asztaláról = Magyar nyelv 56. 1960. 2. p. 204-209.

Szalai Sándor: A szociológia helyzete Magyarországon = Élet és Irodalom 5. 1961. 15. p. 8–9.,  17. p. 9–10.

Szalai Sándor: Jelentés a szociológiáról az MTA Elnökségének. 1961. január.
Lelőhely: MTA Levéltár.

Szalai Sándor: Az Organon keletkezésének és az aristotelesi szillogisztika szerkezeti felépítésének főbb kérdése. Útmutatás az Organon olvasásához. (p. VII-CXII.) In: Aristoteles: Organon. (Szerk. és jegyz. ell. Szalai Sándor. Ford. Rónafalvi Ödön-Szabó Miklós.) 1. köt. Kategóriák. – Hermeneutika. – Első analitika. Bp., 1961. Akad. K. CXII, 574, [2] p. 1 t. /Görög és latin írók – Scrptores Graeci et latini, 7./

Szalai Sándor: Afrika mint kulturális és tudományos világprobléma. Tanulmány és dokumentáció = Tájékoztató 1961. 4. p. 22-35.

Szalai Sándor: A természettudományos kutatás világhelyzete és a nemzetközi kutatási együttműködés kiépítésének új tervei = Tájékoztató 1961. 5. p. 11-29.

Szalai Sándor: A tervezés tudománya = Tájékoztató 1961. 6. p. 18-34.

Hollitscher, Walter: A természettudományos világkép. [Ford.] Szalai Sándor. Bp., Gondolat, 1961. 506 p.

Szalai Sándor: Hozzászólás a strukturalizmus és a matematikai módszerek nyelvtudományi alkalmazásának kérdéséhez. – Vita a nyelvtudomány elvi kérdéseiről. 1961. márc. 29-30. = MTA Nyelv- és Irodalomtud. Oszt. Közlem. 1961. 1-4. p. 65-70.

Szalai Sándor: Kibernetika és orvostudomány. /Hozzászólás felkérésre/ = Orvosi Hetilap 1961. 7. p. 310-312.
Hozzászólás Levendel László és Fenyő István cikkéhez.       

Szalai Sándor: A kutatásszervezés és a népgazdasági tervezés összefüggései = Tájékoztató 1961. 4. p. 5-21.

Szalai Sándor hozzászólása a Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományok Osztálya vezetőségének beszámolója kibővített osztályülésén /1961. ápr. 18./ = MTA Társadtud. Oszt. Közlem. 1961. 1-3. p. 35-36.

Szalai Sándor: Mikrokiadványok a kutatás szolgálatában = Tájékoztató 1961. 5. p. 35-42.

Popov, Alekszandr Ivanovics: A matematikai logika elemei. (Ford. és magyarázó jegyzetekkel ellátta: Szalai Sándor.) Bp., Gondolat, 1961. 225 p. /Studium könyvek, 27./

Szacskov, J. V.: A kvantummechanika materialista elemzéséről. (Ford. Szalai Sándor.) Bp., Gondolat, 1961. 197 p. /Studium könyvek, 29./

Szalai Sándor: Módszertani megfontolások a marxista szociológiai szakkutatás egyes időszerű kérdéseihez = Magyar Filozófiai Szemle 6. 1962. 5. p. 663-692., 6. p. 825-880.
1. rész. A marxista szociológiai szakkutatás elméleti szakmai módszertana és a klasszikus örökség. 2. rész A szociológiai adatgyűjtés és ténymegállapítás módszertani problémái a marxista szociológiai szakkutatásban.
Teljes szöveggel elérhető a ’Szalai Sándor digitalizált művei’ rovatban.

Szalai Sándor: Nemzetközi tudományos szervezetek = Tájékoztató 1962. 1-2. p. 63-105.

Szalai Sándor: Régiók társadalmi-gazdasági sajátosságainak elemzése egy új regionális tervezési mutatószám-rendszerrel. 1.A borsodi régió szocialista iparának ágazati specializáltsága ágazatközi és megyei összehasonlításban. Az ÉM Építésgazd. és Szerv. Int. 157/4. sz. jelentése. Bp., ÉGSZI, 1962. 73 p.

Szalai Sándor: A tudományos kutatás költségarányainak nemzetközi alakulása = Tájékoztató 1962. 3-4. p. 5-28.

Szalai Sándor: Az új Afrika tudományos élete. Dokumentációs áttekintés az afrikai tudomány helyzetéről. Függelék: Enciklopédikus adatösszeállítás… Bev. és összeáll. Szalai Sándor az MTA Könyvtára közreműködésével = Tájékoztató 1962. 5-6. p. I-LXIV.

Bernal, John D.: Tudomány és történelem. /Science in history./ (Ford. Szalai Sándor-Salgó László-Félix pál.) Bp., Gondolat, 1963. XXVII, 846, [2] p., 2 t.

Szalai Sándor: Demográfiai és településszociológia[i] fejezetek. A beszámolók készítésében részt vett Szalai Sándor.] Bp., ÉM. 1963. 53 p.
A párizsi lakásügyi kongresszus… /1962. szept./ Rend. A Nemzetközi Lakásügyi és Városrendezési Szöv.

Szalai Sándor: Gépi kivonatkészítés. Elméleti és kísérleti adalékok a magyar nyelvű tudományos közlemények gépi kivonatolásának kérdéséhez. Bp., OMKDK, 1963. 69 p. /Időszerű műszaki dokumentációs kérdések, 5./

Mátrai László: A társadalomtudományi alkotómunka új feladatai. Szalai Sándor hozzászólása = MTA II. Társad. Tört. Tud. Oszt. Közlem. 1963. 3. p. 296-298.
Elhangzott az MTA 1963. évi CXIX. nagygyűlésén.

Tudomány és emberiség. (Nauka i cselovecsesztv.) Szerk. V. R. Keler. A magyar kiad. szerk. Szalai Sándor. Bp., Akad. K., 1963. 406, [10] p.

Szalai Sándor: A T[udományos] F[elsőoktatási] T[anács] 1961. évi országos kutatási adatfelvétele és a hazai kutatás statisztikai alapjai = Magyar Tudomány 1963. 4. p. 236-264.

Szalai Sándor: Tudományos kutatásunk fejlődési irányai a kutatási statisztika tükrében = Magyar Tudomány 1963. 6-7. p, 391-404.

Szalai Sándor: Az építő- és építőanyagipar prémium-rendszerének múlt évi tapasztalatai = Munkaügyi Szemle 7. 1963. 2. p. 11-17.

Varga Mihály-Szalai Sándor: Az építőipari prémiumrendszerről = Munkaügyi Szemle 8. 1964. 3. p. 1-3.

Szalai Sándor: Idő a mérlegen. Az idő társadalmi megítélése és a szociológiai időmérleg-vizsgálatok néhány tapasztalata = Valóság 1964. 3. p. 11-25

Szalai Sándor: Differential work and leisure time bidgets as a basis for inter-cultural comparisons = New Hungarian Quarterly 1964. 16. p, 105-119.

Szalai Sándor: Elméleti és kísérleti adalékok a magyar nyelvű tudományos közlemények gépi kivonatolásának kérdéséhez. /Kivonat./ In: Általános nyelvészeti tanulmányok 2. A matematikai nyelvészet és a gépi fordítás kérdései. Szerk. Kalmár László-Telegdi Zsigmond. Bp., Akad. K., 1964.

Ember és világ. Tudomány és emberiség. (Nauka i cselovecsesztvo.) Szerk. V. R. Keler. ( A magyar kiadást szerk. Szalai Sándor.) Bp., Akad. K. 1964. 486, [2] p.
Az előző kiadás 1962-ben Tudomány és emberiség címmel jelent meg.

Szalai Sándor: Az ipari kutatás tervezése és szervezése. Vál. fejezetek a kutatástervezés és kutatásszervezés elméletébõl és módszertanából, különös tekintettel az ipari kutatásra és a hazai kutatóintézményi hálózat viszonyaira. [Közread. a] Veszprémi Vegyipari Egyetem. Veszprém, VVE soksz., 1964-. 1. rész [4], 232 p.

Neumann János: A számológép és az agy. (The computer and the brain.) (Ford. és jegyz. Szalai Sándor.) Bp., Gondolat, 1964. 130,[2] p.

Szalai Sándor: A tájékoztatás hatékonyságának szociológiai vizsgálata. Műszaki tudományos tájékoztatátás a kohó- és gépiparban. Bp., Műszaki Táj. És Prop. Int. 1964.
Konferencia. Bp., 1964. jún. 8-10.

A kibernetika klasszikusai. [Vál. Szalai Sándor; Ford. Tarján Rezsőné; Bev. és összekötő szöveg Tarján Rezső]. Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1965. 262,[6] p. (Studium könyvek, 50)

Szalai Sándor: A kutatás kutatása. Kutatási statisztikai, kutatásszociológia és kutatásgazdaságtan Magyarországon = Magyar Fiozófiai Szemle 9. 1965. 6. p. 1015-1025.

Szalai Sándor: Modern igazgatási technikák és alkalmazásuk = Magyar Tudomány 10. 1965. 12. p. 753-763.

Szalai Sándor: Rozwazania o czasie = Studia Socjologiczne 1965. 1./16./ p. 173- 193.

Szalai Sándor: Szabadidő, ami nincs, ami van, s ami lehetne = Magyar Nemzet 1965. 120. p. 9.

Szalai, Sándor: Restratification of a society = New Hungarian Quarterly, 8.(23), 1966. p. 24-33.

Szalai Sándor: Differential evaluation of time-budgets for comparative purposes. (p. 239-259.) In: Comparing nations. The use of quantitative data in cross-national research. Ed by Richard L. Merrit-Stein Rokkan. New Haven-London, Yale Univ. Pr. 1966.

Szalai, Alexander: The Multinational Comparative Time Budget Research Project: A Venture In International Research Cooperation = American Behavioral Scientist 10. 1966. 4. p. 1-31.

Szalai, Alexander: Trends in Comparative Time-Budget Research. = American Behavioral Scientist.  9. 1966. 9. p 3-8 p.
Ismerteti:
Guilbert, Madeleine = L'Année sociologique /Troisième série/ 17. 1966. p. 493-498. Teljes szöveg Teljes szöveg

Szalai Sándor: Trend sin contemporary time budget research. International study on the main trends of research int he science of man. Auxiliary contribution. Paris, Unesco, 1966. 9 p.

Szalai Sándor: Statistic, sociology and economics of research in Hungary = Social Sciences Information/ Information Sur Les Sciences Sociales 5. 1966. 4. p. 57-69.

Szalai Sándor: Über vergleichende quantitative Auswertung von Zeitbudgets = Wissenschaftliche zeitschrift der D. Hochschule für Körperkultur 1966. 3. p. 69-74.
Ua.: = Mitteilungen des Inst. Für Bedarfforschung 1966. 1. p. 6-11.

Szalai Sándor: A korszerű gazdasági ügyviteli technika szakember-szükséglete = MTA IX. Osztályának Közleményei 1. 1966. p. 115-125 p.

Szalai Sándor: Adatkereslet és adatkínálat a statisztikában = Demográfia 9. 1966. 1. p. 18-35.

Szalai Sándor: Az építő- és építőanyagipar új prémiumrendszeréről = Munkaügyi Szemle 1966. 4. p. 109-112.

Szalai Sándor: Üzemszociológia és iparszervezés (p. 6-8.) In: Üzemszociológiai Konferencia: Budapest, 1966. máj. 16-17. / [Rend.] Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Ipargazdasági Bizottság. [Kiad. a ] METESZ Közp. Ipargazd. Biz. Bp., 1966.

Szalai Sándor: A korszerű gazdasági ügyviteli technika szakember-szükséglete = Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtud. Oszt. Közlem. 1966. 1-2. p. 115-126.

Szalai Sándor: Ösztönzőbb bérezés az építéstervezés területén = Építésügyi Szemle 9. 1966. 8. p. 240-243.

Szalai Sándor: Mit csinált ön éjféltől éjfélig? [Riporter]: Nagy István = Magyar Nemzet 1966. 114. p. 8.

Szalai Sándor: Ösztönzőbb bérek, hatékonyabb műszaki tervezés = Népszabadság 1966. 170. p. 10.

Szalai Sándor: Általános vezetéselméleti koncepciók. Hozzászólás Szentpéteri István vitaindító előadásához In: Általános vezetéselméleti koncepciók. A Magyar Tudományos Akadémia, Szervezéstudományi Bizottság 1966. júl. 29-i ankétjának vitaanyaga.  Budapest, MTA soksz., 1966 [!1967].  42 p

Szalai Sándor: Eastern Europe and West (p. 126-128.) In Canada and Europe, a new look. The 5th Annual Banff conference on World Affairs. 1967. 21-26. August. 1967. 189 p.

Szalai, Alexander: Response to Kosa = The American Sociologist 3. 1968. 3. p. 247 Teljes szöveg
Válasz John Kosa cikkére: John Kosa: Political propaganda = The American Sociologist 3. 1968. 2. p. 152-153. Teljes szöveg

Szalai. Alexander: Trends in contemporary time budget research (p. 223-251.) In: The social sciences: problems and orientations: selected studies./ Les sciences sociales: problèmes et orientations: choix d'études. [Publ. by P. K. Anohin, UNESCO]. - The Hague: Mouton; Paris: Unesco, 1968.- X, 507 p.(New Babylon: studies in the social sciences; 4.)

Rózsa György-Szalai Sándor: Társadalmi szükséglet és szakirodalmi tájékoztatás = Magyar Tudomány 1968. 13. (75.) 12. p.725-734.

Alexander Szalai: Public Information on the United Nations: Research Project of the United Nations Institute for Training and Research = International Organization 23. 1969. 2. p. 348-353. Teljes szöveg

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség