FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Somlai Péter

Digitalizált tanulmányok

2018-05-07 15:36:59

Somlai Péter: Georg Simmel és a formális szociológia. (p. 7-31.)  In: Simmel, Georg: Válogatott társadalomelméleti tanulmányok. Szerk. Somlai Péter. Bp., Gondolat K., 1973.

Somlai Péter: A családmonográfia kutatási módszere. Bevezető. (p. 5-28.) In: Családmonográfiák. Összeáll. és bev.: Somlai Péter. Szerk. Léderer Pál. Közread. Okt. Min. Marx.-Lenin. Okt. Főoszt.Bp., NIM IGÜSZI soksz., 1979.

Somlai Péter: Kölcsönös megértés intim kapcsolati rendszerekben. = Pszichológia 3. 1983. 3. p. 339-357.

Somlai Péter: Gondolatok egy közösségelmélet viszontagságos történetéről. (p. 335-352.) In: Tönnies, Ferdinand: Közösség és társadalom. Ford. Berényi Gábor–Tatár György. Bp., Gondolat Kvk., 1983. 356 p. /Társadalomtud. Kvt./

Somlai Péter: A „hagyományos háztartások" és a „polgári intimitás". /Két típus a családi kapcsolatok társadalomtörténetéből/ = Szociológia 1984-1985. 1-2. p. 1-23.

Somlai Péter: A családi stabilitás kapcsolati szemlélete (p. 216-239.) In: Szemelvénygyűjtemény a nevelésszociológia tanulmányozásához. Szerk. Szabó Ákosné. Bp., Tankvk., 1989.

Somlai Péter: Kölcsönhatások az elsődleges szocializáció intézményei között. /Elméleti és kutatásmódszertani megfontolások/ (p. 3-19.) In: Kiilleszkedési zavarok. Esettanulmányok az elsődleges szocializáció intézményeinek kölcsönhatásairól. Szerk. Somlai Péter. Bp., ELTE Szoc. Int., 1989.

Somlai Péter: Háztartások és közösségek. (p. 155-170.) In: Logosz. Tanulmánykötet. Szerk. Várnai Györgyi. Közread. az ELTE Szociol. és Szociálpol. Intézet. Bp., ELTE, 1990. 206 p.

Somlai Péter: A szabad szerelemtől az ellenőrzött magánéletig. Családpolitika a Szovjetunióban 1917 után = Társadalmi Szemle 45. 1990. 6. p. 25-40.

Somlai Péter: A formázás módjai. /Összehasonlító elemzések szocializációs elméletekről/ 1.-2. rész = Társadalomkutatás 9. 1991. 1. p. 51-70., 2-3. p. 5-28.

Somlai Péter: Nagyszülők és unokák Budapesten (p. 129-147.) In: Társas kapcsolatok. Szerk.: Utasi Ágnes. Bp., Gondolat Kvk., 1991.

Somlai Péter: Intimacy and openness: The difficulties of mutual understanding = Szociológiai Figyelő 7. 1991. 2. p. 119-136.

Somlai Péter: A szocializáció és torzulásai a kommunikatív cselekvés elméletében. (p. 71-88.) In: Közelítések. Szociológiai tanulmányok. Szerk.: Némedi Dénes. Közread. az ELTE Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Közp.. Bp., ELTE, 1991. 235 p.

Somlai Péter: Elméletek a szocializációról. (p. 5-61.) In: Értékrendek és társadalmi-kulturális változások. /Válogatott tanulmányok. TS 3/2 kutatási beszámolók./ Szerk. Somlai Péter. Kész. az ELTE Szociológiai Intézetben. Bp., ELTE Szociológiai Int., 1992.

Somlai Péter: Triádok, közvetítők, koalíciók. Konfliktusok és egyensúlyok kettőnél több tagú szociális rendszerekben = Szociológiai Szemle 2. 1992. 4. p. 3-38.

Somlai Péter: Rejtély és varázslat = BUKSZ 5. 1993. 2. p. 167-174. /Max Weber: Gazdaság és társadalom. 1., 2/1. köt. A megértő szociológia alapvonalai kapcsán. Ford. Erdélyi Ágnes. Bp., 1987–1992./

Somlai Péter: Nemzedéki szocializáció a családban = INFO-Társtud. 8. 1994. /30/. p. 33-37.

Somlai Péter: Bizonytalanul. /A családok helyzete Kelet-Közép-Európában/ = Esély 7. 1995. 2. p. 47-58.

Somlai Péter: A szocializáció elmélete. Doktori disszertáció. (Gépirat) Bp., 1996. 343 p. Bibliogr. 323-342.

Somlai Péter: A beilleszkedéstől a címkézésig. A szocializáció elméletei (p. 315-336.) In: Rejtőzködő jelen. Tanulmányok Ferge Zsuzsának. Szerk. Tausz Katalin -Várnai Györgyi. Bp., Hilscher Rezső Szocpol. Egyesület, 1996. 442 p.

Somlai Péter: Együttélés és családmodell a magyar társadalomban. (p. 75-82.) In: Átalakuló Magyarország. Szerk. Kiss Endre. Bp. Friedrich Ebert Alapítvány, 1996.

Somlai Péter: A gyerekek Magyarországa 1997-ben. (p. 78-95.) In: Értékválság és deviancia. A társadalmi integráció alakulása. Szerk. László János. Bp., MTA Pszichol. Int.- MTA Politikatud. Int., 1997. [2], 145 p. /Politikatudományi füzetek/

Fórum. Háború - szuverenitás - emberi jogok. Közreműk.: Tatár György - Somlai Péter - et al. = Fundamentum 1999. 3. p. 67-81.

Somlai Péter: Globalizáció és világpolgári szolidaritás. Töprengés Jürgen Habermas új munkáiról (p. 398-405.) Írások Huszár Tibor 70. születésnapjára. Szerk. Iványi Erika - Solymosi Zsuzsa. Közread. az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet. Bp., ELTE Szociol. és Szociálpol. Int., 2000. 459 p.

Somlai Péter: Egyetemesség és heterogenitás. /Gondolatok a szociológiáról - Némedi Dénes és Saád József írásai kapcsán/ = Szociológiai Szemle 11. 2001. 1. p. 76-84.

Sárkány Mihály-Somlai Péter: A haladástól a kontingenciáig. Vázlat a szocio-kulturális evolúció változó elméleteiről = Szociológiai Szemle 13. 2003. 3. p. 3-26.

Somlai Péter: A posztadoleszcensek kora. Bevezetés. (p. 9-44.) In: Új ifjúság. Szociológiai tanulmányok a posztadoleszcensekről. Szerk. és bev. Somlai Péter. Bp., Napvilág K., 2007.

Somlai Péter: Szerepelméletek útjai és állomásai. (p. 153-162.) In: Bagdy E. – Demetrovics Zs. – Pilling J. (szerk.) Polihistoria. Köszöntők és tanulmányok Buda Béla 70. születésnapja alkalmából. Bp. Akadémiai Kiadó, 2009.

Somlai Péter: A társadalmi integrációtól és anómiától a globalizációig: Durkheim elméletének sorsa. (p. 99 - 116.) In: Somlai P. – Surányi B. – Tardos R. Vásárhelyi M. (szerk.) „Látás-viszonyok. Tanulmányok Angelusz Róbert 70. születésnapjára”. Budapest, Pallas, 2009.

Somlai Péter: Változó ifjúság. = Educatio, 19. 2010. 2. sz. (nyár) p. 175-190.

Somlai Péter: Gyengék-e az erős kötések? (p. 75-91.) In: Kmetty Z. – Koltai J. (szerk.) Változó képletek, változatos perspektívák. Tanulmánykötet Tardos Róbert 65. születésnapjára. Bp., Háttér Kiadó, 2012.

Somlai Péter: Fejlődési zavarok. = Replika 23. 2012. 78. sz. p. 135-144.

Somlai Péter: Fiatalok történelmi nemzedékei: 1968, 1989, 2010. (p. 171-185.) In: Spannraft M. – Sepsi E. – Bagdy E. – Komlósi P. – Grezsa F. (szerk.) Ki látott engem? Buda Béla 75. Bp., Károli Gáspár Református Egyetem : L’Harmattan, 2014.

Somlai Péter: Nemzedékektől életszakaszokig : történeti vizsgálódás eltolódó szociológiai témákról és szempontokról. (p. 11-24.) In: Spéder Zsolt (szerk.) A család vonzásában – Tanulmányok Pongrácz Tiborné tiszteletére. Bp., KSH Népességtudományi Kutatóintézet, 2014.

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség