FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Somlai Péter

Válogatott bibliográfia 1990-1999

2018-05-07 11:51:55


1990
Mogey, John-Cseh-Szombathy László-Farber, Bernard-Somlai Péter-Trost, Jan: Introduction (p. 1-7.) In: Aiding and Aging: The Coming Crisis in Support for the Elderly by Kin and State: Proceedings of the International seminar in family research held in 1988 at the Balaton-Zamardi Conference Center. Zamardi, Hungary. Ed. by Mogey, John. New York, Greenwood Press, 1990. /Contributions to the study of aging, 17./
Somlai Péter: Háztartások és közösségek. (p. 155-170.) In: Logosz. Tanulmánykötet. Szerk. Várnai Györgyi. Közread. az ELTE Szociol. és Szociálpol. Intézet. Bp., ELTE, 1990. 206 p. /A szabad szerelemtől az ellenőrzött magánéletig. Családpolitika a Szovjetunióban 1917 után (Társadalmi Szemle 45. 1990. 6. p. 25-40) c. tanulmány újraközlése./
Somlai Péter: A szabad szerelemtől az ellenőrzött magánéletig. Családpolitika a Szovjetunióban 1917 után = Társadalmi Szemle 45. 1990. 6. p. 25-40.
 
1991
Somlai Péter: A szocializáció és torzulásai a kommunikatív cselekvés elméletében. (p. 71-88.) In: Közelítések. Szociológiai tanulmányok. Szerk.: Némedi Dénes. Közread. az ELTE Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Közp.. Bp., ELTE, 1991. 235 p. /Az 1989. december 6-7-én tartott tudományos konferencia anyagából. Ua. angolul: Research Review, 1989. 2. p. 123-137./
Somlai Péter: Nagyszülők és unokák Budapesten (p. 129-147.) In: Társas kapcsolatok. Szerk.: Utasi Ágnes. Bp., Gondolat Kvk., 1991.  /Ua. németül: Grosseltern und Enkel in Budapest. (p. 185-202) In: Familien in Wien und Budapest. Hrsg.: Cseh-Szombathy László-Richter, Rudolf, Wien,Böhlau Verlag, 1993./
Somlai Péter: A "társadalmi gyermekvédelemről" (p. 19-22.) In: Vita a gyermekek jogairól, valamint a gyermek-és ifjúságvédelmi gondoskodásról szóló törvénytervezetről. Az antiszociális fejlődésirányú fiatalok oktatásának kérdései. Szerk.: Kerezsi Klára. Közread. a M. Kriminológiai Társ., Bp., IM Bv. háziny., 1991. 207 p. /Kriminológiai közlemények, 40-41./
Somlai Péter: A formázás módjai. /Összehasonlító elemzések szocializációs elméletekről/ 1.-2. rész = Társadalomkutatás 9. 1991. 1. p. 51-70., 2-3. p. 5-28. /Ua. angolul: Research Review 1991. 3. p.25-61./
Values, networks and cultural reproduction in Hungary. Comp. and ed. by: Somlai Péter = Research Review on Hungarian social sciences granted by the government 3. 1991. 3. p. 7-122.
Somlai Péter: Construction and reconstruction in social life. /Socialization theories in comparison/ = Research Review 3. 1991. 3. (25-61.) /Magyarul: A formázás módjai címmel (Társadalomkutatás 1991. 1. p. 51-70., 2-3. p. 5-28.)/
Somlai Péter: Intimacy and openness. The difficulties of mutual understanding = Szociológiai Figyelő 7. 1991. 2. p. 119-136.
Somlai Péter: Belebeszéd. Gondolatok Kuczi Tibor írásáról = Replika 2. 1991. 2-3. /június/. (81-84.) /Reflexió Kuczi Tibor Magánnyelv – szociológia - közbeszéd c. írására (uott p. 68-80.)/
Somlai Péter: (Gönczöl Katalin "Bűnös szegények" című könyvéről) = Valóság 34. 1991. 9. p. 113-117. /Könyvismertetés. (Bp., KJK, 1991.)/
 
1992
Értékrendek és társadalmi-kulturális változások. /Válogatott tanulmányok. TS 3/2 kutatási beszámolók./ Szerk. Somlai Péter. Kész. az ELTE Szociológiai Intézetben. Bp., ELTE Szociológiai Int., 1992 . 142 p.
Somlai Péter: Elméletek a szocializációról. (p. 5-61.) In: Értékrendek és társadalmi-kulturális változások. /Válogatott tanulmányok. TS 3/2 kutatási beszámolók./ Szerk. Somlai Péter. Kész. az ELTE Szociológiai Intézetben. Bp., ELTE Szociológiai Int., 1992.
Somlai Péter: Szocializáció a családban. (p. 95-105.) Hogyan éljük túl a XX. századot? Válogatás a budapesti Fidesz Akadémián 1989 márciusa és 1990 júniusa között elhangzott előadásokból. Szerk. Vig Monika. Közread. a Narancs Alapítvány. Bp., Századvég-Centum Kft. 1992. 363 p.
Somlai Péter: Changing intergenerational relations of family members: the case of Hungary. In: Yi CC (szerk.) Family Formation and Dissolution: Perspectives from East and West. Taipei: Sun Yat-Sen Institute for Social Sciences and Philosophy, Academia Sinica, 1992. pp. 1-12.
Somlai Péter: Gondolatok a Terhesség - szülés - születés I.-II. kötetének olvasása közben = Replika 3. 1992. 1-2. /május/. (165-168.)
Somlai Péter: Triádok, közvetítők, koalíciók. Konfliktusok és egyensúlyok kettőnél több tagú szociális rendszerekben = Szociológiai Szemle 2. 1992. 4. p. 3-38.
Somlai Péter: Cornelia Bohn: Habitus und Kontext című művéről = Psychiatria Hungarica 1992. p. 8-11. /Bohn, Cornelia: Habitus und Kontext: ein kritischer Beitrag zur Sozialtheorie Bourdieus. (Wiesbaden , Westdeutscher Verlag, 1991.)/
Fábián Péter: Az ágy közös, a párna nem. Változó család a modern társadalomban = Népszabadság 50. 1992. 303. p.13. /Interjú Somlai Péterrel./
 
1993
Somlai Péter: Angol-magyar, magyar-angol szociológiai szótár. - English-Hungarian, Hungarian-English dictionary of sociology. Bp., Balassi K.-ELTE Szociológiai Int., 1993. 207 p. Bibliogr. p. 191-202.
Szociológiatörténeti szöveggyűjtemény. Másodválogatás. Szerk.: Huszár Tibor-Somlai Péter. Közread. az ELTE BTK. Bp., Nemzeti Tankvk., 1993. 460 p.
Somlai Péter: Grosseltern und Enkel in Budapest (p. 185-202.) In: Familien in Wien und Budapest.  Cseh-Szombathy, László-Richter, Rudolf (Hg.). Wien-Köln-Weimar, Böhlau, cop. 1993. 220 p. /Ua. magyarul: Nagyszülők és unokák Budapesten. (p. 129-147.) In: Társas kapcsolatok. (Szerk. Utasi Ágnes. Bp. Gondolat K., 1991.)/
Somlai Péter: Történet a parsonsi birodalom nagyságáról és utódairól. Jeffrey Alexander "Twenty Lectures. Sociological Theory since World War II" (New York 1987. Columbia University Press) című könyvéről = Szociológiai Szemle 3. 1993. 2. p. 111-118.
Somlai Péter: Rejtély és varázslat = BUKSZ 5. 1993. 2. p. 167-174. /Max Weber: Gazdaság és társadalom. 1., 2/1. köt. A megértő szociológia alapvonalai kapcsán. Ford. Erdélyi Ágnes. Bp., 1987–1992./
Somlai Péter: Maszk és bőr = Magyar Tudomány 38. 1993. 8. p. 963. /A Legalitás és moralitás tematikus szám az 1993. május 4.-i MTA tudományos ülésszak előadásainak szerkesztett változata./
Somlai Péter: Erdélyi Ágnes: Max Weber Amerikában = Holmi 5. 1993. 12. p. 1774-1777. /Könyvismertetés Erdélyi Ágnes: Max Weber Amerikában: Weber hatása és fogadtatása az angol-amerikai filozófiában és társadalomtudományban. (Bp., Scientia Humana Társulás, 1993.)/
Somlai Péter: A "negyedik stádiumban" = Replika 4. 1993. 11-12. /november/. p. 197-202. /Hozzászólás Molnár Attila: "A vallás és a társadalomtudósok" című cikkéhez ( uott p. 170-180.)/
 
1994
Somlai Péter: Értékek egysége és pluralitása a családi szocializációban (p. 115-119.) In: Család a mai magyar társadalomban. Szerk. Csernák Józsefné. Bp., Nemzetközi Családév Titkársága, 1994.
Somlai Péter: Értékek egysége és pluralitása a családi szocializációban = Demográfia 37. 1994. 3-4. p. 373-377.
Somlai Péter: Nemzedéki szocializáció a családban = INFO-Társtud. 8. 1994. /30/. p. 33-37.
Somlai Péter: Family sociology in Hungary. [japánul] = Kazoku Shakaigaku Kenkyu [Japanese Journ. of Family Sociol.] 1994. 6. p. 97-106.
Somlai Péter: A "Léderer-tézis" bírálata avagy a hazaküldött zongorahangoló esete = Replika 5. 1994. 13-14. /június/. (214-219.) /Mérhető-e a társadalom? Léderer Pál vitaindítója uott p. 201-213./
Somlai Péter: Tizenegy parancsolat, avagy a családpedagógia modellje = Köznev. 50. 1994. 24. p. 14-15. /A "Gondolatok és értelmezések a családpedagógiáról..." c. minisztériumi vitaanyag kapcsán./
Szávai Ilona: Kötelékek - széltörésben. Beszélgetés Dr. Somlai Péterrel a magyar családmodell változásairól = Család, Gyermek, Ifj. 3. 1994. 3-4. p.2-7.
Petri Lukács Ádám: A Nyugat és Magyarország metaformózisa = Respublika 1994. 5. p. 25-26. /Interjú Somlai Péter szociológussal./

1995
Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Ford. Józsa Péter, Lissauer Zoltán, Somlai Péter. Jegyz. kész. Berényi Gábor. (2. bőv. kiad.) [Bp., Cserépfalvi, 1995, cop. 1982.  271 p.  /A társadalomtudomány klasszikusai/
Somlai Péter: Konstrukció és kontextus. Vizsgálódás a magatartás-szabályok és a rend összefüggéseiről (p. 344-356.) In: Majdnem nem lehet másként. Tanulmányok Vajda Mihály 60. születésnapjára. Szerk. Fehér Ferenc-Kardos András-Radnóti Sándor. Bp., Cserépfalvi, 1995.
Habermas, Jürgen: A kommunikatív etika. A demokratikus vitákban kiérlelődő konszenzus és a társadalmi integráció politikai-filozófiai elmélete. Előszó: Felkai Gábor. A fordításokat és az Előszót szakmailag ellenőrizte: Némedi Dénes-Somlai Péter. Ford.: Felkai Gábor. Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, 1995. 284 p. /Politológiai füzetek /Miskolci Egy./, 3/
Somlai Péter: Bizonytalanul. /A családok helyzete Kelet-Közép-Európában/ = Esély 7. 1995. 2. p. 47-58.
Somlai Péter: Nemzedéki szocializáció a családban = INFO-Társadalomtudomány 1995. 30. p. 33-38.
 
1996
Somlai Péter: A szocializáció elmélete. Doktori disszertáció. (Gépirat) Bp., 1996. 343 p. Bibliogr. 323-342.
Somlai Péter: A beilleszkedéstől a címkézésig. A szocializáció elméletei (p. 315-336.) In: Rejtőzködő jelen. Tanulmányok Ferge Zsuzsának. Szerk. Tausz Katalin-Várnai Györgyi. Bp., Hilscher Rezső Szocpol. Egyesület, 1996. 442 p.
Somlai Péter: A családi kapcsolatok társadalomtörténetének irányai (p. 11-47.) In: Családszociológia. /Szöveggyűjtemény/. Szerk. Schadt Mária. Pécs, JPTE Tanárképző Int., 1996. /Ua. In: Somlai Péter: Konfliktus és megértés. (Bp., Gondolat K., 1986.) p. 45-101./
Somlai Péter: A családi kapcsolatok társadalomtörténetének irányai (p. 218-262.) In: Politikai szociológiai és családszociológiai szöveggyűjtemény. Pécs, Sümegi Nyomda Kft, 1996. /Ua. In: Családszociológia. /Szöveggyűjtemény/. Szerk. Schadt Mária. Pécs, JPTE Tanárképző Int., 1996./
Somlai Péter: Együttélés és családmodell a magyar társadalomban. (p. 75-82.) In: Átalakuló Magyarország. Szerk. Kiss Endre. Bp. Friedrich Ebert Alapítvány, 1996.
Somlai Péter-Cseh-Szombathy László: Family theory and research in Hungary = Marriage and Family Rev.22. 1996. 3-4. p. 181-201. Teljes szöveg az EBSCO adatbázisban: AutentikációTeljes szöveg
Somlai Péter: Max Weber Amerikában = Magyar Filozófiai Szemle 40. 1996. 1-3. p. 256- 260. /Somlai Péter opponensi véleménye Erdélyi Ágnes: Max Weber Amerikában. Weber hatása és fogadtatása az angol-amerikai filozófiában és társadalomtudományban. c. akadémiai doktori értekezés vitájának dokumentumaiból./
Somlai Péter: Megtisztítani = Replika 7. 1996. 21-22. /május/. (12-13.) /A prostitúció mai magyarországi jogi szabályozási terveihez./
 
1997
Somlai Péter: Szocializáció. A kulturális átörökítés és a társadalmi beilleszkedés folyamata. [Egyetemi tankönyv.] Bp., Corvina, 1997. 195 p. Bibliogr. p. 170-193. /Egyetemi kvt./
Somlai Péter: A gyerekek Magyarországa 1997-ben. (p. 78-95.) In: Értékválság és deviancia. A társadalmi integráció alakulása. Szerk. László János. Bp., MTA Pszichol. Int.- MTA Politikatud. Int., 1997. [2], 145 p. /Politikatudományi füzetek/
Somlai Péter: Familie in den mittel- und osteuropäischen Ländern (p. 68-79.) In: Familienbilder und Familienrealität im Wandel. Europäische Fachtagung zur Familienforschung. Hrsg. László Vaskovics. Opladen, Leske und Budrich, 1997.
V. Bálint Éva: A társadalom bennünk van = M. Hírlap. Ahogy Tetszik mell. 1997. nov. 29. (13.) /Interjú Somlai Péterrel./
 
1998
Somlai Péter: Erdőkerülés, avagy Rövid elmélkedés a társadalomról és szociológiájáról. (p. 46-51.) In: Szociológia – emberközelben. Losonczi Ágnes köszöntése. Szerk. Hanák Katalin-Neményi Mária. Bp., Új Mandátum, 1998. 328 p. /Nagyítás. Szociológiai kvek, 14./
Somlai Péter: A gyerekek Magyarországa 1997-ben. (p. 78-95.) In: Értékválság és deviancia: a társadalmi integráció alakulása. Szerk: László János. Bp., MTA Politikatudományi Intézete, 1998. /Politikatudományi füz., 23./
Somlai Péter: Children of the changeover. (The Hungarian situation in the 1990s) = The Hungarian Quarterly 39. 1998. 150. (Summer) p. 90-100.
Somlai Péter: Sizing up the forest, or Brief reflection on the question of Whether there is such a thing as society = Canadian Journal of Sociology – Cahiers Canadiens de Sociologie 23. 1998. 2-3. (Spring-Summer) Special Issue on Sociology and its publics. Written by Matthews, David Ralph; Wallerstein, Immanuel – et al. p. 209-216. Teljes szöveg az EBSCO adatbázisbanAutentikáció, Teljes szöveg
A békesség lehetőségeiről. /A Vigilia karácsonyi körkérdése. Válaszadók: Somlai Péter - et al./ = Vigilia 63. 1998. 12. p. 887-934.
 
1999
Somlai Péter: Társ a dalom. /Változatok a társadalom jelentésére M. Halbwachs munkájának ürügyén./ (p. 403-409.) In: Kollektív, társas, társadalmi. Szerk. Kónya Anikó-Király Ildikó-Pléh Csaba-Bodor Péter. Bp., Akad. K., 1999. 255 p. /Pszichológiai Szemle kvt., 2/ /A Magyar Pszichológiai Társaság 1998 áprilisában Pécsett megrendezett XIII. Tudományos Nagygyűlésének vitaülésén elhangzott előadások anyaga./ /A kötet egyben a  Magyar Pszichológiai Szemle 37. (53.) 1997-1998. 5-6. száma. p. 397-652./
A "társas és kollektív" kerekasztal vitája. [Összeáll.]: Kónya Anikó. Hozzászólások: Somlai Péter-et al. (233-254.) In: Kollektív, társas, társadalmi. [Szerk.]: Kónya Anikó - Király Ildikó - Pléh Csaba - Bodor Péter. Bp., Akadémiai K., 1999. 255 p. /Pszichológiai Szemle kvt., 2/ /A Magyar Pszichológiai Társaság 1998 áprilisában Pécsett megrendezett XIII. Tudományos Nagygyűlésének vitaülésén elhangzott előadások anyaga./ /A kötet egyben a  Magyar Pszichológiai Szemle 37. (53.) 1997-1998. 5-6. száma. p. 397-652./
Somlai Péter: A szociológia születése a tizenkilencedik században. (p.13-21.) In: A szociológia kialakulása. Szerk. Felkai Gábor. Bp., Új Mandátum, 1999.
Somlai Péter: Az ezredforduló szociológiája elfordul Max Webertől: miért és merre? (p. 149-161.) In: Max Weber és a 20. század társadalomtudományi gondolkodása. Erdélyi Ágnes, Cs. Kiss Lajos, Erényi Tibor, Szigeti Péter és Somlai Péter írásai. Bp., Napvilág Kiadó, 1999. /Akik nyomot hagytak a 20. századon, 4./
Somlai Péter: A család átalakulása és az életformák pluralizmusa. (p. 59-63) In: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve, 1994-1995-1996. 25.(37.) Bp. FSZEK soksz., 1999.
Somlai Péter: Diversities in Socialization. Family, Peers and School Relations. (p. 63-71.) In: New Qualities in the Lifecourse. Intercultural Aspects. Richter, Rudolf-Supper, Sylvia (Hg.) Würzburg, Ergon Verlag, 1999. 235 p.
Somlai Péter: Growing up in Europe. Contemporary horizons in childhood and youth ytudies. L. Chisholm, P. Büchner, H.-H. Krüger and M. du Bois (eds.) (p. 333-335) In: Intercultural Reconstruction: Trends and Challenges. Ed. CYRCE /Circle for Youth Research Cooperation in Europe/-Sybille Hübner Funk-Manuela du Bois Reymond. New York, Walter de Gruyter, 1999./European Yearbook on youth policy and research.  Vol. 2. 1999./ /Könyvismertetés/
Somlai Péter: International Handbook of Adolescence (K. Hurrelmann ed.). (p. 349-351) In: Intercultural Reconstruction. Trends and Challenges. Ed. CYRCE /Circle for Youth Research Cooperation in Europe/-Sybille Hübner Funk-Manuela du Bois Reymond. New York, Walter de Gruyter, 1999./European Yearbook on youth policy and research.  Vol. 2. 1999./ /Könyvismertetés./
Somlai Péter: A tömeglélektan megújhodása = Magyar Tudomány 1999. 44.  7. p. 873- 876.
/Pataki Ferenc: A tömegek évszázada.(Osiris Kiadó, Budapest, 1998.) c. könyvéről.
Somlai Péter: A sokféleség zavara. A családi életformák pluralizációja Magyarországon = Demográfia 1999. 42. 1-2. p. 38-47.
Somlai Péter: Levél a szerkesztőhöz = Fordulópont 1. 1999. 1. p. 59-60. /A Tévé előtt védtelenül c. tematikus szám témájához./
Fórum. Háború - szuverenitás - emberi jogok. Közreműk.:Tatár György - Somlai Péter - et al. = Fundamentum 1999. 3. p. 67-81. /Somlai Péter a jugoszláviai háborúról p. 71-73./
Esti Judit: Nyelv, gondolkodás és kommunikáció az iskola felől. (Pléh Csaba és Somlai Péter beszélgetése Esti Judittal. Elhangzott a Kossuth Rádió Mérleg című műsorában, 1998-ban = Jel-kép Új folyam 6. 1999. 4. p. 73-80.
Hernádi Miklós: Észrevétlen módosulások = Magyar Tudomány 44. 1999. 12. (1525-1526.) /Somlai Péter: Szocializáció. A kulturális átörökítés és a társadalmi beilleszkedés folyamata. (Corvina, Budapest, 1997. 195 o.)c. könyvéről./

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség