FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Somlai Péter

Válogatott bibliográfia 1980-1989

2018-05-07 11:51:26


1981
Csepeli György - Somlai Péter: Két értékorientációs vizsgálat a felsőoktatási intézmények végzős hallgatóinak körében (p. 259-314.) In: Egyetemi és főiskolai hallgatók élet- és munkakörülményei. Az 1973-74. tanévben elsőéves hallgatók körében végzett követéses vizsgálat eredményei. [Szerk.]: Sipos Istvánné. Bp.,  Felsőokt. Pedag. Kutatóközp., 1980 [!1981] /Tanulmányok a felsőoktatás köréből. Szociológia/
Békés Ferenc: A színésztársadalom helyzete Magyarországon 1980-ban. Kutatási beszámoló. Előszó: Almási Miklós. Témavezető: Almási Miklós. A kutatást vezette: Békés Ferenc. Munkatársak: Angelusz Róbert - Somlai Péter - Pécsi Julianna - Herman István - Somos Miklósné - Virágh Attila. Bp., Művelődéskut. Int., 1981. 328 p.
Somlai Péter: A családszerkezet és a településtípus összefüggései (p. 67-72.) In: Életmód vizsgálatok az Alföldön. /Tudományos tanácskozás 1979. szept. 4-5-én a karcagi Győrffy István Nagykun Múzeumban./. Szerk. Örsi Julianna - Szabó László. Szolnok, Damjanich János Múzeum, 1981.
 
1982
Weber, Max : A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Vallásszociológiai írások. Ford.: Gelléri András –Józsa Péter – Somlai Péter – Tatár György. Utószó: Lukács József. Jegyz. Berényi Gábor. Bp., Gondolat, 1982. 619 p. /Társadalomtud. Kvt./
A szociológia története 1917-1945 között. Szöveggyűjtemény. Szerk. Huszár Tibor - Somlai Péter. Kiad. ELTE BTK. Bp., Tankönyvk., 1. köt. A polgári szociológia története 1917-1945 között. Utánny. 1982. 312 p.
Somlai Péter: A családi stabilitás kapcsolati szemlélete = Szociológia 1982. 4. p. 503-520.
 
1983
Somlai Péter: Gondolatok egy közösségelmélet viszontagságos történetéről. (p. 335-352.) In: Tönnies, Ferdinand: Közösség és társadalom. Ford. Berényi Gábor–Tatár György. A fordítást ellenőrizte és Utószó: Somlai Péter. Bp., Gondolat Kvk., 1983. 356 p. /Társadalomtud. Kvt./
Somlai Péter: A családi kapcsolatrendszer elmélete. /Kandidátusi értekezés tézisei./ Gépirat. Bp., 1983. 16 p.
Somlai Péter: Kölcsönös megértés intim kapcsolati rendszerekben = Pszichológia 3. 1983. 3. p. 339-357.
Somlai Péter: A "hírnöktől" a "békegalambig". Személyközi közvetítők és szerepeik a családban = Világosság 1983. 3. p. 65-171.
Somlai Péter: Szocializációs kapcsolatok a modern családban = Egészségnevelés 3. 1983. 4. p. 151-153.
 
1984
Somlai Péter: On the quest for mutual understanding. /The nature and dynamics of modern family relationships/ = Sociological Microjournal 18. 1984. 83.
Somlai Péter: Kommunikáció a családban = Óvodai Nevelés 1984. 5. p. 148-156.
Somlai Péter: A családi stabilitás kapcsolati szemlélete (Szociológia 1982. 4. szám). Somlai Péter: Kölcsönös megértés intim kapcsolati rendszerekben (Pszichológia 1983. 3. szám). = Módszertani füzetek 1. 1984. 3. p. 62-63. /Másodközlés./
 
1985
Habermas, Jürgen: A kommunikatív cselekvés elmélete. /I-II./ A Filozófiai Figyelő és a Szociológiai Figyelő különkiadványa. Az összefoglalásokat írta Némedi Dénes-Somlai Péter. Vál. Rényi Ágnes-Somlai Péter. Közread. az ELTE Filozófiaoktatók Továbbképző és Információs Közp., az ELTE Szociol. Int. és Továbbk. Közp. Ford. Felkai Gábor-Király Edit. Röv. kiad. Bp., ELTE, 1985. 263 p.
Csepeli György-Somlai Péter: Értékkutatások helyzete, eredményei és perspektívái (p. 5-33.) = Információs Bulletin. /A társadalmi struktúra, az életmód és a tudat alakulása Magyarországon. OTTKT főirány. 1985. 12. /május./
Somlai Péter: A "hagyományos háztartások" és a "polgári intimitás". /Két típus a családi kapcsolatok társadalomtörténetéből/ = Szociológia 1984-1985. 1-2. p. 1-23.
Somlai Péter: Érvényesség és igazolódás. (Vázlat az értékrendekről és a szocializációs torzulásokról) = Jelenkor 1985. 12. p. 1043-1049.
 
1986
Szociológiai füzetek. Felelős szerk. 1986-tól Somlai Péter. Közreadó: Műv. Min. Marx.-Lenin. Okt. Főoszt., 1987-től ELTE Szociológiai Intézet és Továbbképző Központ,  1989-től ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ.
Somlai Péter: Konfliktus és megértés. A családi kapcsolatrendszer elmélete. Bp., Gondolat, 1986. 358 p.
Somlai Péter: Szocializáció és értékrend értelmiségi családokban (p. 89-113.) In: A magyar értelmiség a 80-as években. Szerk. Huszár Tibor. Bp., Kossuth, 1986. 359 p.
Somlai Péter: Bevezetés a családszociológiába. (p. 19-33.) In: Családgondozói alapismeretek. Szerk. Telkes József.  Kiad. az Országos Pedagógiai Intézet. Bp., OPI, 1986 109 p.
Somlai Péter: Mediators in the family. (p. 147-155.) In: Collection of sociological studies. (In memoriam Alexander Szalai.) Ed. László Cseh-Szombathy. Publ. by the Institute for Social Sciences and Institute for Sociological Research of the HAS. Bp., Inst. for Social Sciences, 1986. 274 p. /Hungarian sociological studies, 2./
Somlai Péter: A modern család társadalmi meghatározottsága (p. 11-21.) In: A család szociálpszichiátriája. Szerk. Füredi János-Buda Béla. Bp., Medicina Kvk., 1986.
 
1987
Somlai Péter: From "traditional households" to modern families. An essay in social history. Transl. by József Böröcz (p. 245-266.) In: Economy and society in Hungary. Ed. Rudolf Andorka-László Bertalan. Publ. by the Karl Marx University of Economic Sciences Department of Sociology. Bp., Marx Univ. of Economic Sciences. 1986 [!1987] 331. p /Hungarian sociological studies, 3./
Csepeli György-Somlai Péter: "A társadalmi struktúra, az életmód és a tudat alakulása Magyarországon" OTTKT főirány 4. sz. iránya keretében végzett érték-kutatások helyzete, eredményei és perspektívái /A kutatási beszámolók összefoglalását készítette Csepeli György- Somlai Péter/. Gépirat. Bp., 1987. 43 lev.
 
1988
Somlai Péter: Neokonzervativizmus az 1980-as évek szociológiájában (p. 259-262.) In: Változás és alternatívák. A Magyar Politikatudományi Társaság Évkönyve 1988. Szerk. Szoboszlai György. Bp., PIREMON Ny., 1988.
Somlai Péter: Szociológia és társadalom Magyarországon (p. 341-349.) In: Arat a magyar. A Szociálpolitikai Értesítő és a Fejlődés-tanulmányok sorozat különszáma. [Szerk.]: Szalai Júlia-Lányi András-Miszlivetz Ferenc-Radnóti Sándor-Vajda Ágnes. Bp., MTA Szociológiai Kutató Int., 1988. /A Szociálpolitikai Értesítő és a Fejlődés-tanulmányok sorozat különszáma./ /Ua. angolul: Sociology and society in Hungary (p. 153-172.) In: Sociology in the context of social change. Finland and Hungary. Ed. Stolte-Heiskanen, V. Tampere, 1989. /
Somlai Péter-Lewis, Robert A.: Help given to and received from aged family members in the USA and Hungary (p. 55-100.) In: Kinship and Aging. Ed. Somlai, Péter. Publ. by. Institute of Sociology, Bp., Institute of Sociology, 1988.
 
1989
Kiilleszkedési zavarok. Esettanulmányok az elsődleges szocializáció intézményeinek kölcsönhatásairól. Szerk. Somlai Péter. Közread. az ELTE Szociol. és Szociálpol. Int. Humánökológiai szakirány. Bp., ELTE Szoc. Int., 1989. [4],291 p. /OKKFT Ts-3/2 kut. beszám., 2./
Somlai Péter: Kölcsönhatások az elsődleges szocializáció intézményei között. /Elméleti és kutatásmódszertani megfontolások/ (p. 3-19.) In: Kiilleszkedési zavarok. Esettanulmányok az elsődleges szocializáció intézményeinek kölcsönhatásairól. Szerk. Somlai Péter. Bp., ELTE Szoc. Int., 1989.
Changing values in Hungarian society. Comp. and ed. by Peter Somlai. = Research Review on Hungarian social sciences granted by the government 1. 1989. 2. p. 5-137.
Somlai Péter: Communicative actions and distortions in socialisation. (p. 123-137.) = Research Review on Hungarian social sciences granted by the government 1. 1989. 2.
Somlai Péter: Sociology and society in Hungary (p. 153-172.) Sociology int he context of social change. Finland and Hungary. Ed.: Stolte-Heiskanen, Veronica. Tampere. University of Tampere, 1989. /Ua. magyarul: Szociológia és társadalom (p. 341-349.) In: Arat a magyar. Szerk. Szalai Júlia-et al.  Bp., MTA Szociol. Kutató Int., 1988./
Somlai Péter: A családi stabilitás kapcsolati szemlélete (p. 216-239.) In: Szemelvénygyűjtemény a nevelésszociológia tanulmányozásához. Szerk. Szabó Ákosné. Bp., Tankvk., 1989.
A háztartás a gazdaság "örök" intézménye. Gazdaságszociológiai szöveggyűjtemény. Szerk. Bajomi Iván-Somlai Péter. Vál.: Sik Endre. Előszó: Sik Endre. Közread. az ELTE Szociol. és Szociálpol. Int. Humánökológiai szakirány. Bp., Dabasi Ny., 1989. 104 p. /Szociológiai füz., 48./
Somlai Péter: Dumakrácia - 1989 = Világosság 30. 1989. 12. p. 922-931.

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség