FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Erdei Ferenc

Tanulmányok Erdei Ferencről

2011-05-17 13:49:44

Keresse meg a tanulmányokat a Szocioweb-ben

Romsics Ignác: Magyarország/ok/ a két világháború között (p. 49-101.) In: Két Magyarország? [Szerk.]: Gombár Csaba - Volosin Hédi. Bp. Osiris - Korridor, 2005. A Horthy-korszak társadalmi rétegződéséről, politikai és irodalmi megosztottságáról.

Stadiensky Éva: Remény és szorongás. Demokráciaelképzelések és demokráciaértelmezések (p. 54-91.) In: Évkönyv, XIII. 2005. [1956-os Intézet]. A demokrácia reménye. Magyarország, 1945. [Szerk.]: Rainer M. János - Standeisky Éva. Bp. 1956-os Intézet, 2005. 1945. június 26. és július 6-a között a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsész karán hat politikus és hét elméleti szakember által tartott előadások a demokráciáról

Tóth-Matolcsi László: Ravasz László és Bibó István nemzetértelmezései = Beszélő. Új foly. 10. 2005. 6-7. (157-162.) Teljes szöveg

Bognár Bulcsu: Népi szociográfia és társadalomtudomány. I-III. Erdei Futóhomokjának társadalomszemléletéről = Életünk 42. 2004. 6.,9.,11-12. (523-531.,812-820.,1062-1070.) A IV. rész megjelent: Életünk 2005. 3. p. 78-87.

A paternalista államtól a demokratikus politikai közösségig = Beszélő. Új foly. 10. 2005. 6-7. 139-177. Részei: Balogh Iván: Etnicitás és legitimitás összefüggései Bibó műveiben. Tóth-Matolcsi László: Ravasz László és Bibó István nemzetértelmezései. Dénes Iván Zoltán: A reálpolitikus, a próféta és a szelíd lényeglátó kísérletei a magyar politikai skizofrénia feloldására. Kovács Gábor: A népi mozgalom helye a politikai eszmetörténetben. A Bibó István Szellemi Műhely 2005. május 13-14-én tartott konferenciájának előadásai.

Bibó István: Válogatott tanulmányok. Társadalomtörténet, szociológia, társaslélektan. [Vál.]: Huszár Tibor. [Utószó]: Huszár Tibor. Bp., Corvina Kvk., 2004. 555,[1] p. A különböző politikai rendszerek (fasizmus, kapitalizmus, szocializmus) szerepe a 20. századi történelemben. Huszár Tibor Bibó Istvánról szóló tanulmányával (p. 481-533.)

Bognár Bulcsu: "A merészség a koncepcióban". Erdei kísérlete a hajnali társadalomszemlélet adaptációjára "A magyar paraszttársadalom" című művében = Korall 5. 2004. 15-16. (226-247.) Teljes szöveg

Huszár Tibor: Erdei Ferenc: The Hungarian peasant society = Rev. of Sociol. 10. 2004. 1. (67-68.) Ua. magyarul: A szociológia története 1917-1945 között. III. köt. Polgári és marxista szociológia Kelet-Európában. Bp., Tankvk., 1974. p. 175-199.

Bibó István: A koalíció egyensúlya és az önkormányzati választások. Részletek (p. 159-176.) In: Politikai szecesszió. [Szerk.]: Fodor Gábor, G. Bp., 2003. Részlet a szerző Demokratikus Magyarország (Bp., Magvető, 1994.) című könyvéből

Bognár Bulcsu: "Csak egy rettenetes nagy söprögetés segít". Erdei Ferenc értelmezése a magyar társadalomfejlődésről a kéziratos szövegben = Valóság 56. 2003. 8. (59-79.) Erdei Ferenc társadalomképe "A magyar társadalom a két háború között" című műve kapcsán. Teljes szöveg

Bognár Bulcsu: Erdei útkeresései. A hajnali társadalomszemlélettől a szocializmus felé (p. 587-610.) In: Léptékváltó társadalomtörténet. Tanulmányok a 60 éves Benda Gyula tiszteletére. [Szerk.]: Horváth Zsolt, K. - Lugosi András - Sohajda Ferenc. Bp., 2003.

Bőhm Antal: Az ezredvég magyar társadalma. Folytonosság és megszakítottság a társadalomfejlődésben. [Előszó]: Bőhm Antal. Bp., Rejtjel Kiadó, 2003. 280 p. Bibliogr. p. 269-276. /Rejtjel Politológia Könyvek, 17./

Csíki Tamás: Társadalomábrázolások és értelmezések a magyar történeti irodalomban 1945-ig. [Közread. a] Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar. Néprajzi Tanszék. Debrecen, 2003. 234 p. Bibliogr. p. 201-222. /Néprajz egy. hallg.-nak, 29./

Gyáni Gábor: Paraszt: mit jelent és mi a jelentésének határa? Megjegyzések Kovách Imre: A magyar társadalom "paraszttalanítása"- európai összehasonlításban című tanulmányához = Századvég. Új foly. 10. 2003. 29. (71-76.)

Kósa László: Nemesek, polgárok, parasztok. Néprajzi, történeti antropológiai és művelődéstörténeti tanulmányok. Bp., Osiris, 2003. 524 p. Bibliogr. p. 489-524.

Nagy J. Endre: Szociokalandozások. Válogatott szociológiai tanulmányok. [Közread. a] Savaria Univ. Pr. Szombathely, 2003. 469 p. Bibliogr. fejzetenként

Nagy Kalamász Ildikó: Harminc év távlatából - beszámoló a Mannheim előadások keretei között megrendezett évfordulóról = Szociol. Szle 13. 2003. 2. (146-152.) A Budapesten 2002. november 20-21-én megrendezett konferencia anyaga. Teljes szöveg

Szilágyi Zsolt: Erdei és Mendöl - a tanya = Agrártört. Szle 45. 2003. 3-4. (549-563.) Az 1941-ben kibontakozó vita a tanya fogalmáról.

Léptékváltó társadalomtörténet. Tanulmányok a 60 éves Benda Gyula tiszteletére. [Szerk.]: Horváth Zsolt, K. [et al.] [Előszó]: Bácskai Vera. [Utószó]: Granasztói György - Sonkoly Gábor. - Osiris. Bp., 2003. 708 p.

Bognár Bulcsu: Hajnal után szabadon? Hajnal és Erdei magyar polgári átalakulásról szóló társadalomrajzairól (p. 60-83.) In: A mesterség iskolája. Tanulmányok Bácskai Vera 70. születésnapjára. [Szerk.]: Bódy Zsombor - Mátay Mónika - Tóth Árpád. Bp. Osiris, 2000.

Bognár Bulcsu: Társadalomrajz és politikai program. Erdei Ferenc korai írásairól = Korall 1. 2000. 2. (128-148.) Teljes szöveg

Kosárkó László: Írástörténészek és szociográfusok. Hajnal István recepciója az 1930-as, 1940-es években = Korall 1. 2000. 2. (110-127.) Teljes szöveg

Gyáni Gábor: Polgárság és középosztály a diskurzusok tükrében = Századvég. Új foly. 4. 1997. 7. (30-45.) A történészek és a kortárs elemzők diskurzusa a 19-20. század első felének középosztályáról.

Huszár Tibor: A népi mozgalom társadalomszemlélete (p. 68-76.) In: A népi mozgalom és a magyar társadalom. Tudományos tanácskozás a szárszói találkozó 50. évfordulója alkalmából. [Szerk.]: Sipos Levente - Tóth Pál Péter. Bp. Napvilág Kiadó, 1997.

Kovács Éva - Melegh Attila: Tükör által homályosan. Kísérlet Erdei Ferenc A magyar társadalom a két világháború között című tanulmányának rekonstrukciójára (p. 133-156.) In: Szövegvalóság. Írások a szimbolikus és diszkurzív politikáról. /Papp Zsolt emlékére/. [Szerk.]: Szabó Márton. Bp. Scientia Humana, 1997.

Romány Pál: A makói miniszter = M. Tud. 42. 1997. 7. (866-870.) Erdei Ferenc életpályája, különösen az 1945 és 1957 közötti időszak

Tamasi Mihály: Utószó. A nyugati tanulmányút hatása Erdei Ferenc gondolatvilágára (p. 19-34.) In: Erdei Ferenc levelesládájából. [Szerk.]: Tóth Ferenc. Makó 2. köt. Müncheni levelek, 1997.

Timár Lajos: Erdei Ferenc és Mendöl Tibor vitái az alföldi várostípusokról, a város és vidéke kapcsolatáról (p. 82-94.) In: A népi mozgalom és a magyar társadalom. Tudományos tanácskozás a szárszói találkozó 50. évfordulója alkalmából. [Szerk.]: Sipos Levente - Tóth Pál Péter. Bp. Napvilág Kiadó, 1997.

Erdei Ferenc levelesládájából. [Szerk.]: Tóth Ferenc. [Közread. a] Erdei Ferenc Társ. Makó 2. köt. Müncheni levelek. , 1997. 35 p. /Erdei Ferenc Társaság füzetei, 8./

Romány Pál: Serege nem volt, "csak" súlya = Tiszatáj 50. 1996. 6. (75-80.) Erdei Ferencről.

Erdei Ferenc levelesládájából / [szerk Tóth Ferenc] ; [kiad. az Erdei Ferenc Társaság]. - Makó : Erdei Ferenc Társaság, 1996- [1.], Nyugati levelek Erdei Sándornak. - 1996. - 52 p. - (Az Erdei Ferenc Társaság füzetei ; 7.) [2.], Müncheni levelek / [utószó: Tamasi Mihály]. - 1997. - 35 p. - (Az Erdei Ferenc Társaság füzetei ; 8.).

Hidy Péter: Meddig ér a város? = Comitatus 5. 1995. 10. (11-18.)

Kovács Éva - Melegh Attila: Az identitás játékai. Kísérlet Erdei Ferenc A magyar társadalom a két világháború között című tanulmányának tartalmi kibontására (p. 487-505.) In: Vera /nem csak/ a városban. Tanulmányok a 65 éves Bácskai Vera tiszteletére. Debrecen. Csokonai K., 1995.

Lengyel György: A kelet-európai gazdaságszociológiáról: problémák és kihívások = Szociol. Szle 5. 1995. 4. (29-46.) Van-e különbség a nyugati és a kelet-európai gazdaságszociológiai elemzések között? Teljes szöveg

Poszler György: Nemzeti sorskérdések - nemzeti létfeltételek. /Szárszó 1943! - Szárszó 1993?/ (p. 49-71.) In: A századvég szellemi körképe. Pécs. Jelenkor Kiadó, 1995. A két Szárszó - a 43-as és a 93-as - fő témáinak párhuzamba állítása.

Timár Lajos: Erdei Ferenc és Mendöl Tibor vitái a magyar városról = Századok 129. 1995. 3. (617-628.)

Sipos Júlia: A honi rozsda megfogta, megette. Beszélgetések Nagy J. Endre szociológiatörténésszel. 1. Pulszky Ágost; 2. Pikler Gyula ; 3. Somló Bódog ; 4. Jászi Oszkár ; 5. Horváth Barna ; 6. Erdei Ferenc ; 7. Bibó István ; 8. Polányi Károly = Liget 7. 1994. 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. (38-44; 38-43; 66-71; 64-68; 34-38; 37-41; 47-53.) 1994. tavaszán indult a Magyar Rádióban egy 12 részesre tervezett szociológiatörténeti sorozat.

Tóth Pál Péter: A hatalom középszerűsége = Tekintet 7. 1994. 1-2. (110-119.)

Varga Csaba: A népi mozgalomtól a civil mozgalmakig = Konzervatív Szle 1. 1994. 1. (53-60.)

Barta Györgyi - Perger Éva: A területi integráció akadályai és esélyei. A kistérségi szerveződések kezdeti tapasztalatai = Társ. Szle 48. 1993. 8-9. (86-93.)

Erdei Ferenc: A szülőház változásai (p. 145-149.) In: Társadalom és nevelés. Szöveggyűjtemény a nevelésszociológia tanulmányozásához. [Szerk.]: Kozma Tamás - Orbán Éva. Bp. Nemzeti Tankvk., 1993. Saját családjáról.

Harcsa István: A paraszti polgárosodás lehetőségei az Alföldön (p. 65-80.) In: Alföldi társadalom 4. [Szerk.]: Lengyel Imre. Békéscsaba. Nagyalföld Alapítvány, 1993.

Huszár Tibor: Hajnal István és a magyar szociológia intézményesülése = Valóság 36. 1993. 6. (39-47.)

Lakatos László: Hajnal István hatása (p. 109-116.) In: A hatalom humanizálása. Tanulmányok Bibó István életművéről. [Szerk.]: Dénes Iván Zoltán. Pécs. Tanulmány K., 1993.

Lengyel András: Illyés Gyula és Bibó István. A magyar művelődéstörténet szerkezeti sajátosságaihoz = Forrás 25. 1993. 3. (65-77.)

Tagányi Zoltán: Tanya, falu és mezővárosi parasztság. Egy magyar jelenség? = Agrártört. Szle 35. 1993. 1-4. (251-284.)

Erdei Ferenc börtönnaplója. [Szerk.]: Tóth Ferenc. Makó, Erdei Ferenc Társ., 1993. 22 p.

Gábor Kálmán: A magyar szociológia intézményesüléséről. Interjú Huszár Tiborral = Replika 3. 1992. 1-2. /május/. (31-47.)

Balogh István: Polgárosodás és modernizációs esélyek (p. 37-50.) In: Előadások a polgárosodásról. Bp., MTA Politikai Tud. Int. 1. köt. Rendiség és polgárosodás. [Szerk.]: Tóth András, 1991.

Erdei Ferenc: Levelezés köz- és magánügyben, 1931-1944 - címzett vagy feladó Erdei Ferenc. [Szerk.]: Soós Mária, H. [Utószó]: Huszár Tibor. Bp., Magvető Kvk., 1991. 474 p.

Gyarmati György: Az önkormányzat ígérete és a "hatalmi racionalitás". A koalíciós reformtervektől a tanácsrendszerig, 1945-1950 = Mozgó Világ 17. 1991. 4. (34-49.)

Huszár Tibor: Erdei Ferenc, Bibó István és a Márciusi Front = Kortárs 35. 1991. 3., 4., 5., 6. (101-107; 85-92; 84-96; 91-102.)

Huszár Tibor: Párhuzamok és kereszteződések. Erdei Ferenc, Bibó István és a Márciusi Front. Bp. - Makó, ELTE Szoc. Int. - Makói József Attila Múzeum, 1991. 144 p.

Huszár Tibor: A szociológia intézményesülésének, professzionalizálódásának néhány vonatkozása Magyarországon (p. 7-34.) In: Közelítések. Szociológiai tanulmányok. [Szerk.]: Némedi Dénes. Bp. Dabasi Ny., 1991.

Lakatos László: Népiek és urbánusok: egy régi történet új fejezete = Juss 4. 1991. 3. (118-123.) A népi-urbánus ellentét újraéledéséről.

Mihancsik Zsófia - Szűcs Julianna, P.: "...ülünk a puskaporos hordón". Szelényi Ivánnal beszélget Mihancsik Zsófia és P. Szűcs Julianna = Mozgó Világ 17. 1991. 7. (3-14.) A populizmus veszélye a mai magyar politikai életben.

Szabó A. Ferenc: Sorscsapás vagy válságtünet? /A paraszttársadalom válsága és az egykekérdés Erdei Ferenc munkáiban/ = Társad.kut. 9. 1991. 4. (36-41.)

Tóth Pál Péter: A népi mozgalom és a gazdasági élet = Tekintet 4. 1991. 2. (65-74.)

Andorka Rudolf: Erdei Ferenc. Selected writings = Contemp. Sociol. 19. 1990. 3. (360-362.) Könyvismertetés. Teljes szöveg

Bánlaky Pál: A parasztság kialakulása Magyarországon (p. 17-23.) In: Logosz. Tanulmánykötet. /Huszár Tibor hatvan éves/. [Szerk.]: Várnai Györgyi. Bp. Alfaprint Ny., 1990.

Bibó István: Erdei Ferenc munkássága a magyar parasztság válságának irodalmában (p. 423-441.) In: Agrárszociológiai szöveggyűjtemény 1900-1990. [Szerk.]: Kulcsár László - Hársfalvi Tamás. Gödöllő, 1990. 1. köt. 1900-1945

Hegyi Imre: Az önkormányzatról tanuként - résztvevőként = Borsodi Szle 35. 1990. 4. (46-54.) A közigazgatásra ható társadalmi változások, a közigazgatás feladatai 1945-től napjainkig.

Bibó István: Erdei Ferenc az 1943. évi balatonszárszói konferencián. Bibó István emlékeiből. [Közread.]: Hanák Gábor = Hitel 2. 1989. 1. (26.) 1975-ből származó írás.

Györffy Sándor: Erdei Ferenc és a Márciusi Front (p. 118-138.) In: Fél évszázad múltán a Márciusi Frontról. [Szerk.]: Pintér István. Bp. Reform, 1989.

Huszár Tibor: Erdei Ferenc és Bibó István vitájáról (p. 104-114.) In: Kiútkeresés 1943. [Szerk.]: Nagy Zsuzsa, L. - Burucs Kornélia. Bp. Kossuth Kvk., 1989.

Klimó Hedvig: Bibó István és a marxizmus. /Forrástörténeti adalékok/ (p. 189-197.) In: Pártok és rendszerek. A Magyar Politikatudományi Társaság Évkönyve 1989. [Szerk.]: Szoboszlai György. Bp. PIREMON Ny., 1989.

Sárkány Mihály: Kulcsár Kálmán: Erdei Ferenc = Társad.kut. 7. 1989. 4. (106-107.) Könyvismertetés.

Huszár Tibor: Ferenc Erdei - portrait of a sociologist (p. 389-[407].) In: Erdei Ferenc: Selected writings. Bp. Akadémiai K., 1988.

Kulcsár Kálmán: Erdei Ferenc. Bp., Akadémiai K., 1988. 348,[4] p. Bibliogr. p. 346-349. /A múlt magyar tudósai/

Kulcsár Kálmán: A "Parasztok" ötven éve = Tiszatáj 42. 1988. 11. (40-45.)

Erdei Ferenc "Parasztok" című könyvére emlékezve

Papp Zoltán: "...ennek a korszaknak a múzsája és médiuma maga lesz..." Adalékok Erdei Ferenc életútjához = Forrás 20. 1988. 1. (42-80.) A függelékben /p. 59-80./ E. F. 24 levelének közreadása

Simon János: A Futóhomok és a Kalocsa környéki szállásfalvak. /Adalékok a Futóhomok értékeléséhez és újraértelmezéséhez/ = Társad.kut. 6. 1988. 2. (54-61.) 1982-87 közötti vizsgálati eredmények szembesítése Erdei Ferenc 1937-es megállapításaival.

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség