FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Durkheim-Simmel

Írások Émile Durkheimről a Szocioweb adatbázisban

2011-05-13 10:08:14

Bloor, David: Durkheim és Mauss újraolvasása: az osztályozás és a tudásszociológia. [Ford.]: Fehér Márta (p. 185-223.) In: Tudásszociológia szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Fehér Márta - Békés Vera. Bp. TypoTEX, 2005. Tárgyszavak: Durkheim, Émile; Mauss, Marcel; gondolkodás /filozófiai-tudományos/; osztályozás; megismerés; tudás; tudásszociológia

Némedi Dénes: Durkheim és az "erős program" a tudományfilozófiában (p. 133-160.) In: Tudásszociológia szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Fehér Márta - Békés Vera. Bp. TypoTEX, 2005. Tárgyszavak: Durkheim, Émile; gondolkodás /filozófiai-tudományos/; tudományfilozófia; vallásszociológia; tudásszociológia; megismerés; ismeretelmélet

Takács Erzsébet: Választani Isten és a társadalom között? Raymond Aron Durkheim-kritikája (p. 175-196.) In: Kötő-jelek 2003. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskolájának Évkönyve. [Szerk.]: Némedi Dénes - Szabari Vera. Bp. ELTE TÁTK Doktori Iskola - Plantin Kiadó és Nyomda, 2004. Tárgyszavak: Aron, Raymond; gondolkodás /filozófiai-tudományos/; Durkheim, Émile; értelmezés; Franciaország; szociológiatörténet

Szabady Balázs: Öngyilkosság és születéskorlátozás = Valóság 46. 2003. 3. (35-45.) Émile Durkheim Öngyilkosság című könyve kapcsán. Tárgyszavak: Durkheim, Émile; öngyilkosság; társadalmi tény; cselekvés; termékenység; individualizmus

Émile Durkheim (1858-1917) (p. 567-576.) In: A vallástörténet klasszikusai. Szöveggyűjtemény portrévázlatokkal. [Szerk.]: Simon Róbert. Bp. Osiris, 2003. Tárgyszavak: Durkheim, Émile; életút; bibliográfia; vallásszociológia; kultusz

Fehér Márta: Durkheim és Piaget. Gondolatok Némedi Dénes Durkheim-könyvének 8. fejezetéhez (250-256.) In: Forrásvidékek. Társadalomtudományi tanulmányok Némedi Dénes 60. születésnapjára. [Szerk.]: Felkai Gábor - Molnár Attila Károly - Pál Eszter. Bp. Új Mandátum Kvk., 2002. Tárgyszavak: Durkheim, Émile; Piaget, Jean; Némedi Dénes; logika; tudásszociológia

Kupa László: Hunfalvy Pál (és Émile Durkheim) a munkamegosztásról (p. 4-21.) In: Szociológia, szociálpolitika, szociális munka. Válogatott tanulmányok. [Szerk.]: Nagy J. Endre. Pécs. PTE BTK Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék, 2002. Tárgyszavak: Hunfalvy Pál; Durkheim, Émile; társadalomtudomány; tudománytörténet; szociológiatörténet; társadalmi munkamegosztás

Weiss János: Szociológia és társadalomfilozófia. Kísérlet Durkheim és Horkheimer programjának összevetésére (257-272.) In: Forrásvidékek. Társadalomtudományi tanulmányok Némedi Dénes 60. születésnapjára. [Szerk.]: Felkai Gábor - Molnár Attila Károly - Pál Eszter. Bp. Új Mandátum Kvk., 2002. Tárgyszavak: szociológia; szociológiatörténet; társadalomtudomány; Durkheim, Émile; Horkheimer, Max

Császi Lajos: A rituális kommunikáció neodurkheimi elmélete és a média = Szociol. Szle. 2001. 2. (3-15)

Feleky Gábor: Némedi Dénes: Durkheim. Tudás és társadalom = Rev. of Sociol. 7. 2001. 1. (127-131.) Tárgyszavak: könyvismertetés; Némedi Dénes; Durkheim, Émile; tudás; tudásszociológia

Feleky Gábor: Némedi Dénes: Durkheim. Tudás és társadalom = Szociol. Szle 10. 2000. 3. (120-124.) Tárgyszavak: könyvismertetés; Némedi Dénes; Durkheim, Émile; tudásszociológia; tudás

Orthmayr Imre: Némedi Dénes: Durkheim. Tudás és társadalom = Szociol. Szle 10. 2000. 3. (114-119.) Tárgyszavak: könyvismertetés; Némedi Dénes; Durkheim, Émile; tudás; tudásszociológia

Percheron, Annick: Durkheim és a kultúrantropológia öröksége. [Ford.]: Miklós Magdaléna (p. 44-57.) In: A politikai szocializáció. Válogatás a francia nyelvterület szakirodalmából. [Szerk.]: Szabó Ildikó - Csákó Mihály. Bp. Új Mandátum Kvk., 1999. Tárgyszavak: Durkheim, Émile; kulturális antropológia; szocializáció; politikai szocializáció; politikai szociológia; társadalmi környezet; politikai rendszer; gyermekek; nevelés

Némedi Dénes: Change, innovation, creation. Durkheim's ambivalence. (p. 162-175.) In: On Durkheim's Elementary forms of religious life. [Szerk.]: Allen, N. J. - Pickering, W. S. F. - Watts Miller, Willie. London - New York. Routledge, 1998. Tárgyszavak: Durkheim, Émile; társadalmi változás; innováció /társadalmi/; társadalmi intézmények; ismeretelmélet; vallás; integráció; politika

Cseh-Szombathy László: Előszó; Durkheim: Az öngyilkosság c. tanulmányához (p. 163-185.) In: [Szociálpszichológia. Szöveggyűjtemény I-II]. [Szerk.]: Kis Géza - Fogarasi Mihály. Bp., BM K., 1997. 2. köt. Kriminálpszichológiai szöveggyűjtemény. Bp., 1997. Ua.: Durkheim: Az öngyilkosság. Budapest, 1967. p. 5-28. Tárgyszavak: Durkheim, Émile; öngyilkosság; szociológiatörténet; szociológiai módszer; integráció; anómia; hatásvizsgálat

Fogarassy Gabriella - Szolnoki Judit: Az "öngyilkosság" módszertanáról (p. 117-134.) In: Collocquamur. Tanulmányok az első szociológiai Ph.D. évfolyam munkáiból. Bp. BKE Szociológia és Szociálpolitika Tansz., 1997. Émile Durkheim azonos című könyvéről. Tárgyszavak: öngyilkosság; magyarázat; statisztika; Durkheim, Émile; módszertan

Mutschler Ágnes: Némedi Dénes: Durkheim. Tudás és társadalom = Valóság 40. 1997. 4. (105-107.) Tárgyszavak: könyvismertetés; Némedi Dénes; Durkheim, Émile; tudás; tudásszociológia; szociológiatörténet; tudat; filozófia; vallás

Prónai Csaba: Funkcionalizmus és strukturalizmus Durkheim tudásszociológiájában (p. 235-247.) In: Collocquamur. Tanulmányok az első szociológiai Ph.D. évfolyam munkáiból. Bp. BKE Szociológia és Szociálpolitika Tansz., 1997. Tárgyszavak: funkcionalizmus; strukturalizmus; Durkheim, Émile; Lévi-Strauss, Claude; szociológiai módszer; szociológiai elmélet; szociológiatörténet; tudásszociológia

Rueschemeyer, Dietrich: A munkamegosztás Durkheim-féle magyarázatáról (p. 261-274.) In: Gazdasági rendszerek és intézmények szociológiája. [Szerk.]: Lengyel György - Szántó Zoltán. Bp. Aula K., 1997. Tárgyszavak: munkamegosztás; Durkheim, Émile; szociológus; szociológiatörténet; gazdaságtörténet; gazdaságelmélet; oksági elemzés; szolidaritás; társadalmi struktúra; termelékenység; piac; népesség; erkölcs; egyén; társadalom; csere; történelem

Némedi Dénes: Collective consciousness, morphology, and collective representations. Durkheim's sociology of knowledge, 1894-1900 = Sociol. Perspect. 38. 1995. 1. (41-56.) Tárgyszavak: tudásszociológia; szociológus; szociológiatörténet; Durkheim, Émile; tudat; társadalmi munka; munkamegosztás; szociológiai elmélet; 1894-1900; ideológia

Némedi Dénes: Durkheim's friendship with philosopher Octave Hamelin = Brit. J. Sociol. 46. 1995. 1. (107-112.) Tárgyszavak: szociológiatörténet; Durkheim, Émile; Hamelin, Octave; életút

Moksony Ferenc: Durkheim után: gondolatok a deviancia-kutatás társadalomképéről (p. 140-148.) In: Devianciák Magyarországon. Bp. Közélet Kiadó, 1994. Tárgyszavak: deviancia; Durkheim, Émile; társadalomkép; társadalmi változás; egyén; társadalom; integráció

Némedi Dénes: Az ész társadalmasítása. /Durkheim útja a megismerés szociológiai elméletéhez./ Akadémiai doktori értekezés. (Gépirat) Bp., 1994. 240 p. Bibliogr. p. 228-240. Tárgyszavak: Durkheim, Émile; szociológus; megismerés; társadalmi tudat; tudat; tudás; szolidaritás; munkamegosztás; funkcionalizmus; szociológiai elmélet; család; állam; csoporttudat; kommunikáció; filozófia; értelmiség; individualizmus; vallásszociológia

Berek Sándor: Módszertani észrevételek Émile Durkheim: Az öngyilkosság című tanulmányához (86-90.) In: Tanulmányok 1993. 1, 1993. Tárgyszavak: Durkheim, Émile; szociológiai módszer; öngyilkosság

Némedi Dénes: Család, korporáció, állam. A "tudat" kommunikatív felfogása Durkheimnél = Szociol. Szle 1993. 3-4. (81-99.) Ez a tanulmány egy hosszabb - Durkheim tudásszociológiájával és a tudás szociológiai elméletével foglalkozó - munka egyik rövidített fejezete. Tárgyszavak: Durkheim, Émile; tudásszociológia; család; korporatizmus; állam; demokrácia; kommunikáció; foglalkozások; politikaelmélet; tudat; szociológiai elmélet

Némedi Dénes: Durkheim and Hamelin = Szociol. Figy. 7. 1991. 2. (101-118.) Tárgyszavak: Durkheim, Émile; Hamelin, Octave; szociológus; szociológiatörténet; társadalomfilozófia; tudat; gondolkodás /filozófiai-tudományos/; szabadság; identitás; személyiség; erkölcs; igazság; társadalmi tény; szociológia; szankció; cselekvés; nevelés; magatartás; fegyelem; tudásszociológia; ismeretelmélet; érték; társadalomtudomány

Cleghorn, Stephen J.: Átalakíthatja-e a munkahelyi demokrácia a tőkés társadalmat? Durkheim és Burawoy összehasonlítása. [Ford.]: Láng László = Szociol. Figy. 6. 1990. 1. (56-66.) Tárgyszavak: munkahelyi demokrácia; munka; társadalmi változás; Durkheim, Émile; politikai szociológia; Burawoy, Michael; összehasonlító elemzés; igazságosság; társadalmi rendszer; munkások; munkásrészvétel; tulajdon; alkalmazotti tulajdon; erkölcs; társadalmi rend; munkamegosztás; kapitalista társadalom

Cuin, Charles-Henry: Durkheim és a társadalmi mobilitás. [Ford.]: Illés Márta = Szociol. Figy. 6. 1990. 4. (81-105.) Tárgyszavak: Durkheim, Émile; öngyilkosság; társadalmi mobilitás; munkamegosztás; elosztás; esélyegyenlőség; iskola; anómia; szociológiai elmélet; szociológus; szociológiatörténet

Némedi Dénes: Durkheim and the "strong programme" in the Philosophy of Science = Rev. Europ. Sci. Soc. - Cah. Vilfredo Pareto 28. 1990. /88/. (55-76.) Magyarul: Filozófiai Figyelő 1988. 10 Tárgyszavak: Durkheim, Émile; tudásszociológia; tudományfilozófia; vallásszociológia; szociológus; történeti szociológia; antropológia; szociológiai elmélet; megismerés; tudás; hiedelem

Rueschemeyer, Dietrich: A munkamegosztás Durkheim-féle magyarázatáról (p. 213-223.) In: A munkamegosztás gazdaságszociológiai elmélete. Szociológiatörténeti szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Szántó Zoltán. Bp. Aula K., 1990. Tárgyszavak: munkamegosztás; Durkheim, Émile; szociológus; szociológiatörténet; gazdaságtörténet; gazdaságelmélet; oksági elemzés; szolidaritás; társadalmi struktúra; termelékenység; piac; népesség; erkölcs; egyén; társadalom; csere; történelem

Sagnol, Marc: A szociológia fogalma Simmelnél és Durkheimnél = Szociol. Figy. 5. 1989. 4. (15-36.) Tárgyszavak: Simmel, Georg; Durkheim, Émile; szociológia; szociológiai elmélet; társadalomfilozófia; társadalomtudomány; szociológiatörténet

Sirianni, Carmen J.: Igazságosság és munkamegosztás. Durkheim Társadalmi munkamegosztás című könyvének újraértékelése = Szociol. Figy. 5. 1989. 2. (11-29.) Tárgyszavak: Durkheim, Émile; szociológiai elmélet; munkamegosztás; igazságosság; szolidaritás; erkölcs; konfliktus; társadalomelmélet

Karády, Victor: Durkheim et les débuts de l'ethnologie universitaire = Actes de la Rech. 1988. 74. (23-32.) Tárgyszavak: Durkheim, Émile; szociológiatörténet; etnológia

Némedi Dénes: Durkheim és a modern cselekvéselmélet = Szociológia 18. 1988. 3. (275-305.) Tárgyszavak: Durkheim, Émile; cselekvés; szociológiai elmélet; szociológiatörténet; értelmezés; paradigma; társadalmi tény; Parsons, Talcott; Alexander, Jeffrey C.; Münch, Richard; Habermas, Jürgen; szociológus; cselekvéselmélet

Némedi Dénes: Durkheim és az "erős program" a tudományfilozófiában = Filoz. Figy. 10. 1988. 3. (39-58.) Tárgyszavak: Durkheim, Émile; tudásszociológia; tudományfilozófia; vallásszociológia; szociológus; történeti szociológia; antropológia; szociológiai elmélet; megismerés; tudás; hiedelem

Bender Katalin: A durkheimi jövőképhez = BME Marx.-Lenin. Int. Közlem. 7. 1987. 2. (192-200.) Az emberi társulás jellemzői Durkheim elméletében. Tárgyszavak: jövőkép; világkép; társadalomelmélet; szociológiai elmélet; szociológiatörténet; Durkheim, Émile

Nagy Endre: A Durkheim-sokk. Jászi találkozása az új szociológiával = Világosság 1982. 7. (p. 414-418.) Tárgyszavak: Jászi Oszkár; szociológiatörténet; Durkheim, Émile

Halász Gábor: Durkheim, Émile: Nevelés és szociológia = Világosság 1981. 2. (117-120.) Tárgyszavak: könyvismertetés; Durkheim, Émile; nevelés; szociológia; nevelésszociológia

Sajó András: L'Anné Sociologique. Troisiem série. Vol. 28. 1977. Paris. Pr. Univ. de France, 1979. [Szociológiai évkönyv. Vol. 28. 1977.] = Áll.- és Jogtud. 1980. 4. (764-765.) Tárgyszavak: jogszociológia; Durkheim, Émile

Szabó Máté: Durkheim, Émile: A társadalmi tények magyarázatához. Válogatott tanulmányok = M. Filoz. Szle 1980. 3. (419-423.) Tárgyszavak: könyvismertetés; Durkheim, Émile; társadalom

Andorka Rudolf: Durkheim, Émile: A társadalmi tények magyarázatához. Válogatott tanulmányok = Valóság 1979. 3. (101-103.) Tárgyszavak: könyvismertetés; Durkheim, Émile; szociológiai elmélet

Hernádi Miklós: Durkheim, Émile: A társadalmi tények magyarázatához. Válogatott tanulmányok = Élet és Irod. 1979. 5. (11.) Tárgyszavak: könyvismertetés; Durkheim, Émile; szociológiai elmélet

Buda Béla: Durkheim után. Az öngyilkosság szociológiai és szociálpszichológiai kutatásának eredményei és feladatai In: A deviáns viselkedés szociológiája. /Szemelvények és tanulmányok/. Bp. Gondolat Kvk., 1974. Tárgyszavak: Durkheim, Émile; öngyilkosság; szociálpszichológia; szociológiai elmélet; szociológiai módszer

Kislégi Nagy Dénes: Erkölcs, jog és állam Durkheim szociológiájában (p. 3-65.) In: Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből, 4. Bp. ELTE soksz., 1974. Tárgyszavak: erkölcs; jog; állam; Durkheim, Émile; szociológiai elmélet

Kislégi Nagy Dénes: Két Durkheim-mű = M. Pedagóg. 1972. 3. (341-352.) Tárgyszavak: szociológiai elmélet; Durkheim, Émile; szociológiatörténet

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség