FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Évfordulók » Durkheim-Simmel

Írások Georg Simmelről a Szocioweb adatbázisban

2011-05-13 10:06:01

Frideczky Frigyes: Simmel, Georg: A pénz filozófiája = Valóság 49. 2006. 1. (107-113.) Tárgyszavak: Simmel, Georg; könyvismertetés; pénz; filozófia; individualizmus; szabadság; társadalom; érték; ár; csere; ajándékozás; házasság

Köpping, Klaus-Peter: Az etnográfia a hitelesség és a performativitás határmezsgyéjén. Vita Simmellel (p. 61-79.) In: Az idegen. Variációk Simmeltől Derridáig. [Szerk.]: Biczó Gábor. Debrecen. Csokonai K., 2004. Terepmunka, résztvevő megfigyelés az etnográfiában. Tárgyszavak: etnográfia; tudományos kutatás; résztvevő megfigyelés; terepmunka; Simmel, Georg; vita; idegenek

Wessely Anna: "Nőkérdés" a 18. század végén (p. 185-192.) In: Metodológia, társadalom, gazdaság. In memoriam Bertalan László. [Szerk.]: Helmich Dezső - Szántó Zoltán. Bp. Közgazdasági Szemle Alapítvány, 2004. Theodor Gottlieb Hippel (1792), és Georg Simmel (1892) írásai a nőkérdésről. Tárgyszavak: nők; nemek; nemi szerep; nőmozgalom; egyenjogúság; Simmel, Georg; gondolkodás /filozófiai-tudományos/; 18. század vége

Böhringer, Hannes: Simmel, az útikalauz. [Ford.]: Tillmann J. A. = Világosság 42. 2001. 6. (46-57.) Georg Simmel a Pénz filozófiája című műve kapcsán Tárgyszavak: Simmel, Georg; filozófia; Hegel, Georg Wilhelm Friedrich; Nietzsche, Friedrich Wilhelm; pénz; hatalom; divat; vélemény; idegenek

Csejtei Dezső: Simmel halálfelfogása = Kharón 5. 2001. 2-3. (163-193.) Tárgyszavak: Simmel, Georg; halál; magatartás; individualizmus; elméleti áttekintés

Csejtei Dezső: Simmel halálfelfogása = Világosság 42. 2001. 6. (26-45.) Tárgyszavak: halál; Simmel, Georg; Élet és Irodalom; individualizmus; egyén; történelem; kereszténység

Felkai Gábor: Távolságtartás és együttérzés. Simmel modernitás-elméletéről (p. 123-157.) In: Útközben. Tanulmányok a társadalomtudományok köréből Somlai Péter 60. születésnapjára. [Szerk.]: Pál Eszter. Bp. Új Mandátum Kvk., 2001. Tárgyszavak: Simmel, Georg; modernitás; szociológiai elmélet

Bodai Zsuzsa: Georg Simmel pénzelmélete = Bankszle 43. 1999. 8. (37-44.) A pénz mint szociológiai jelenség. Tárgyszavak: pénz; Simmel, Georg; társadalmi intézmények; piacgazdaság; társadalomelmélet; társadalmi interakció; érték; áru; pénzügy; közgazdaságtan; szociálpszichológia; szükséglet; gazdasági elméletek; tulajdon; szabadság; kapcsolathálózat

Geyer, Christian: George [sic!] Simmel visszatérése = Valóság 42. 1999. 1. (126-127.) A cikk eredetileg a Frankfurter Allgeimeine Zeitung-ban jelent meg. Tárgyszavak: Simmel, Georg; modernség

Bodai Zsuzsa: A modernitás kérdése Simmel pénzfilozófiájában = Társ. és Gazd. - Society and Econ. 18. 1996. 4. (107-120.) Tárgyszavak: Simmel, Georg; modernitás; társadalomelmélet; filozófia; gondolkodás /filozófiai-tudományos/; gazdasági elméletek

Király István, V.: Simmel, hazugság, titok = Café Bábel 3. 1993. 3. /9/. (69-76.) Tárgyszavak: Simmel, Georg; életút; szociológus; társadalomtudomány; módszertan; titok; hazugság; nyilvánosság; formális szociológia

Nyirő András: Simmel találkozik a multimédiával = Replika 4. 1993. 9-10. /április/. (60-61.) A Turbo Simmel c. számítógépes program hirdetése: p. 58-60 Tárgyszavak: Simmel, Georg; számítógép; interperszonális kapcsolat; játékelmélet; matematikai módszer

Lukács György: Georg Simmel [Ford.]: Cerullo, Margaret = Theory, Cult. and Soc. 8. 1991. 3. (145-150.) A Pester Lloyd 1918. október 2-i számában megjelent nekrológ fordítása Tárgyszavak: Simmel, Georg; szociológus; kultúra; szociológiatörténet; kultúraelmélet

Wessely Anna: Pillanatképek sub specie aeternitatis = BUKSZ 3. 1991. 4. (410-414.) Georg Simmel: A kacérség lélektana és Velence, Firenze, Róma. Művészetelméleti írások c. kötetei /mindkettő: Atlantisz, Bp., 1990./ kapcsán. Tárgyszavak: Simmel, Georg; szociológus; nők; nők helyzete; pszichológia; kultúraelmélet; esztétika; művészet; fogalom; könyvismertetés; szexualitás; magatartás

Wessely Anna: Simmel's Methaphysics (p. 375-383.) In: Georg Simmel and contemporary sociology. [Szerk.]: Kaern, M. - Cohen, R. S. Dordecht. Kluwer Academic Publishers, 1990. Tárgyszavak: Simmel, Georg; filozófia; filozófiatörténet; metafizika; szociológiai elmélet

Sagnol, Marc: A szociológia fogalma Simmelnél és Durkheimnél = Szociol. Figy. 5. 1989. 4. (15-36.) Tárgyszavak: Simmel, Georg; Durkheim, Émile; szociológia; szociológiai elmélet; társadalomfilozófia; társadalomtudomány; szociológiatörténet

Thurn, Hans Peter: A kultúra szociológiája. Részletek. 1. Georg Simmel kultúraelidegenedés-elmélete. 2. Sigmund Freud kultúrakonfliktus-analízise. 3. A frankfurti iskola kultúrakritikája (p. 303-328.) In: Forrásmunkák a kultúra elméletéből. Szöveggyűjtemény. Bp., Tankvk. 3/4. köt. /Német kultúraelméleti tanulmányok 4/. [Szerk.]: Bujdosó Dezső, 1989. Tárgyszavak: kultúra; szociológia; Simmel, Georg; Freud, Sigmund; frankfurti iskola; elidegenedés; konfliktus; szociológiai elmélet; kritikai elmélet; szociológiai iskolák

Turner, Bryan S.: Simmel, racionalizáció és a pénz szociológiája = Szociol. Figy. 5. 1989. 1. (20-35.) Simmel "A pénz filozófiája" című munkájának gazdaságszociológia-történeti jelentősége. Tárgyszavak: pénz; elidegenedés; társadalmi viszonyok; Simmel, Georg; Lukács György; Marx, Karl; Weber, Max; szociológus; konfliktus; interakció; kultúra; társadalomelmélet; eszmetörténet; szociológiatörténet; jelkép; emberi kapcsolatok; gazdaságszociológia; társadalmi interakció

Wessely Anna: Georg Simmel kultúraelméletéről = Filoz. Figy. 8. 1986. 3-4. (143-167.) Tárgyszavak: Simmel, Georg; szociológiai elmélet; filozófia

Berényi Gábor: Mit látunk a műalkotásban? Georg Simmel művészetfilozófiai kísérletei = Valóság 1983. 8. (33-47.) Tárgyszavak: művészeti befogadás; esztétika; művészet; Simmel, Georg

Mezei György: Két könyv Georg Simmel szociológiájáról = Filoz. Figy. 1983. 1-2. (213-219.) David Frisby: Sociological impressionism. A reassessment of. G. Simmel's social theory. London, Heinemann, 1981. 190 p.; L. G. Ionin: G. Sz. - szociolog. Moszkva, Nauka, 1981. 124 sztr. Tárgyszavak: Simmel, Georg; szociológus; szociológiai elmélet; szociológiatörténet; könyvismertetés; Frisby, David; Ionin, L. G.

Wessely Anna: A történelmi és szociológiai megismerés Simmelnél = Filoz. Figy. 1983. 1-2. (62-83.) Tárgyszavak: Simmel, Georg; történettudomány; történelem; megismerés; szociológiai elmélet; szociológiatörténet; szociológus

Csepeli György: Simmel, Georg: Válogatott társadalomelméleti tanulmányok = Valóság 1974. 3. (109-110.) Tárgyszavak: Simmel, Georg; társadalomelmélet; szociológiai elmélet; könyvismertetés

Médiabox

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség