FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Dagály u. 9. » Olvasók az olvasásról

"...csak az ember olvas" - A szajlai Biedermeier

2009-11-29 11:55:19

Bárdos Kata írása

„Visszatérés görögül nostos. Algos szenvedés.
A nosztalgia tehát szenvedés amiatt,
hogy hiába vágyunk visszatérni.”
(Kundera: Nemtudás)


Oravecz Imre visszatért. Szajlába. Abba a faluba, ahol szembetűnően más az idő folyása; más, mint Székesfehérváron, Pécsen, vagy akár Békéscsabán: sajátosan észak-magyarországi. Bárhol telepszik is le az ember az országban, az első, amit megérez a hely levegőjében, az az idő múlásának ritmusa. Szajlán lassan gördülnek át egymáson a percek. A gyakran mozdulatlanság-közeli állapot légköre átjárja az emberek gesztusait, kiül az arcokra, beleszivárog az emlékezetbe. Itt egy kívülálló, ha az idő sajátságos lüktetését nem képes átélni, előbb-utóbb türelmetlenné, majd idegenné és kirekesztetté válik.
De vajon Oravecz Imre melyik Szajlára akart, illetve költözött vissza? A „megtérés a szülőfaluba, a gyermekkori közegbe” idillje megvalósíthatatlan; még ha a településnév nem is változott, ha Új-Szajla mellett még meg is vannak Ó-Szajla nyomai, a kettőt elválasztó, emlékekből felépült tér tágassága és szüntelen átrendeződése lehetetlenné, ugyanakkor szükségszerűvé teszi a folyamatában létező Szajla életének rekonstruálását. Ennek a megkettőzött, régi és új Szajlának olyan térbeli és időbeli kiterjedése van, ami soha nem volt, soha nem lesz, és csak Oravecz írásai révén van.
Oravecz Imre nem arra vállalkozott, hogy csupán egy öncélúan múltba révedő, a személyes és közös történelmet felülíró prózát hozzon létre; viszonya a településhez és annak mindennapjaihoz reflektáló, hogy ezzel is állandó dialógusra késztesse a múlt és a jövő vonatkozási pontjait. Az Új-Szajla című írásban Oravecz azzal a magabiztossággal tekint vissza tizenhárom éves énjére, ami az évek alatt megszerzett ismeret fölényességéből ered, és ahogy az ember csak gyermekkori önmagát szemlélheti.

Visszatérése Szajlára tehát nem pusztán keserédes nosztalgikus gesztus, nem a „szajlai remete” mítoszának megteremtéséhez szolgáló díszlet, hanem egyfajta szembesülés az emlékekben őrzött képekkel és a faluval, valamint saját jelenével, jelenvalóságával. A településről alkotott pillanatképei tágabb értelmezési lehetőségre nyitnak ajtót: Szajlát beleillesztik az észak-magyarországi kontextusba, de a viszonyítási pontok személyessége révén ki is emelik onnét. Ez a szándék puritán őszinteséggel itatja át az írásokat, olyan szövegegészet teremtve, amely elsődlegesen nem nyelvi bravúrokra épít, és nem egyfajta intellektuális feszültségtérben jut érvényre, hanem az el nem hazudható át- és beleérzés egyszerűségére koncentrálja a figyelmet. Ennek érdekében néhol a lexikon-szócikk pontosságával és korrektségével fogalmaz, hogy aztán a távolságtartó, személytelen tényeket annál meglepőbb és váratlanabb módon helyezze szubjektív, önmagán túlmutató összefüggésrendszerbe.
Az írás: ha otthonosan akar létezni ebben a közegben, maga is tempót vált, levetkőzi a felesleges jelzők és képek sallangját: letisztul, egyszerűsödik. Az író pedig ösztönösen átadja magát egyfajta biedermeier életérzésnek, annak az egyszerre elhatárolódó, magába zárkózó, ugyanakkor extrovertált művészi megnyilvánulásnak, mint ami a 19. század Ausztriájának vidéki közegét lengte körül. A privát szférára, a szűkebb környezet finom rezdüléseire, értékeire és értékpusztulására fókuszáló lírikus próza, ami azonban össztársadalmi kérdésekre irányítja rá a figyelmet, egyaránt sajátja Oravecz Imrének és Adalbert Stifternek, az osztrák biedermeier képviselőjének. A stifteri „sanftes Gesetz” elve arra a nagyságra és tökéletességre fókuszál, ami a kevéssé figyelemfelkeltő, esetenként mellőzött, vagy tökéletlennek ítélt jelenségekben rejlik. Az ellenállhatatlan cser című Oravecz - írás tölgyfája a maga vadságában és hétköznapiságában a ponderosa-fenyő süteményillatával, a Józsué-fa bizarr formájával, a mamutfenyő robusztusságával össze sem mérhető, ugyanakkor a nagyítólencse, amit az író az egyszerű, a közönséges elé tart, feltárja a felületes szemlélő elől elrejtőző részleteket, és azokat a személyes kötődés finom textúrájába ágyazza.
A kimeríthetetlen témaforrássá emelt Szajla nem az urbánus prózától való szándékolt, magamutogató elhatárolódás kifejezésre juttatása, hanem hangsúlyeltolódás egy szűkebb, intimebb vidéki közösség és a család irányába.

A Szajla viszonylatában megjelenő altémák szintén egyfajta biedermeier beállítottságra utalnak: a lassan áramló történetek íve a köznapiként megélt események különösségében talál nyugvópontra, miközben bejárja a személytelen és legintimebb közötti távolságot. Az ellenállhatatlan cser című írásban az Oravecz-életút egy szokatlan kiemelés kapcsán rajzolódik ki: az Egyesült Államok és a Szajla térképén kijelölt pontokat a fák iránt érzett szeretet általánossá tett érzése köti össze.
Az oraveczi írásmód a fast food analógiájára kreált slow fooddal rokonítható: egyfajta slow literature, annak minden pozitív jelentésbeli hozadékával. Nem gyors konzumálásra teremtetett ez az irodalom, hanem elidőzésre, odafordulásra, ezért olyan olvasói magatartást előfeltételez, amely beleilleszkedik a szajlai időritmus monoton sodrásába, ugyanakkor képes kiemelni az ábrázolt közeg ismerősségéből a szokatlant, a megkapót. Oravecz írásai a szó szoros értelmében vett elbeszélések, melyek elidőznek az apró mozzanatoknál, alaposan körüljárják a témát, de képesek lírai magasságokba is emelkedni.
Az oraveczi visszafogott próza élményközösséget vállal a család és a tágabb környezet tradícióival, áthagyományozott, szervesült értékszemléletével, ugyanakkor saját irodalmiságára, mű-jellegére is reflektál, így teremtve meg a szövegek belső, de önmagukon túlra mutató organikusságát, nyugodt ritmikáját.

Oravecz Imre:
Az ellenállhatatlan cser
Új-Szajla


Bárdos Kata - felnőtt kategória - külön díj

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség