FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

Kérdése van?
Keressen minket!

| English | GYIK | Fórum

Menü

Főmenü » Könyvtáraink » Dagály u. 9. » Olvasók az olvasásról

"...csak az ember olvas" - „Adj fényt az élőknek”

2007-06-04 16:57:50

Gellért Andor Tamás írása

OLVASMÁNYÉLMÉNYEIM: KIÁLLÍTÁSRA KÉSZÜLVE…

A Dagály utcai FSZEK tőszomszédságában található Hunyadi Mátyás Általános Iskola kiállítási megnyitójára készültem. Ehhez „hozzá kellett olvasni” – morfondíroztam magamban. Sajnos és hála Istennek otthon bőven találtam szakirodalmat. Sajnos – édesapám vészkorszakbeli naplója megdöbbentett, hála Istennek gazdag „hazai” könyvállományból tudtam hozzá válogatni, így például a Poel Czedek Egylet 1940-es évekre vonatkozó imaidőket összefoglaló „Emlékezésem, gyászom” c. kiadványát, Hamvas Béla Scientia Sacra c. könyvsorozatát (Medio Kiadó), dr.Kiss Arnold: ECHOD című, gyermekeknek szóló imakönyvét. Beszereztem bolti forgalomból az EMIH friss Sábeszi imakönyvét.
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ide vonatkozó „terméséből” Andorka Rudolf Bevezetés a szociológiába, valamint Anthony Giddens Szociológia c. kötetét (mindkettő Osiris kiadvány), valamint Ottlik Károly Protokoll c. munkáját (Dinasztia Kiadó) választottam.

Mellékletek:

a./ Adj fényt az élőknek!(kiállítási megnyitó tervezett szövege)

b./ 10x15 cm-es színes fénykép

Bp. 2007. április 6.

Adj fényt az élőknek!

A kontinuitást kutatom, és az Örökkévalót találom.

„Apu” mentése…
meghajlik a lelkem, mert megtörte a bánat. Szomorúságot kell látnom magam körött, és nem tudom, hogy mihez kezdjek, nem tudom, hogy merre fussak fájdalmammal?! …Segíteni pedig egyedül te tudsz rajtam Istenem! Nem tudom, hogy hová, nem tudom, hogy merre?!
- terád vannak függesztve az én szemeim. Emlékezzél meg Istenem mindarról az irgalomról, amely, mert a tied, azért örökkévaló, és amellyel annyi szerencsétlent megsegítettél már. Legyen a te szereteted olyan hozzám, mint amilyen az én reménységem hozzád… Kegyelmezz, óh kegyelmezz nékem Istenem, mert lelkemig ér a fájdalom már! Minden idegem reszket bennem: te ismered az emberi aléltságot, a félelmet, amely marcangol, gondolj reá, hogy por vagyok én, úgyis hamar múlik az élet. Segítségem, üdvömnek Istene, ments meg engem, a te vigaszod hadd ragyogja által ifjúságom sivár napjait – szent nevedre kérlek, ne hagyj az örvényben elpusztulnom.
Hiszek a te védelmedben, a te segítő jobbodban. Ha késik is a te irgalmad csillaga, hiszem rendületlenül, hogy áttör a fellegtakarón, amely életem fölé borult. Óh adj nekem kitartást, béketűrést és megnyugovást, megkísértéseim eme napjaiban. Hadd vésődjék be sziklaszilárdsággal bensőmbe a meggyőződés, hogy nem a véletlen vak szeszély hozta reám a szerencsétlenséget, hanem a te szent akaratod, hogy amit te tész, nincsen az cél nélkül téve, és hogy te poharává az üdvnek változtatod által a keserűségnek kelyhét. Segítségedet hívom Istenem. Segítségedben reménykedem. Hallgass reám és imámat vegyed magadhoz, hogy kérésemet valóra váltsad. Úgy legyen a te szent akaratod. Ámen. (Szomorú napokban)

Diszkrimináció: olyan cselekedetek, amelyek során egy adott csoport tagjait megfosztják a más csoportok által megszerezhető anyagi erőforrásoktól és előnyöktől.

Február 5. szombat

Én talicskáztam. Kölcsönkaptam Fritz Kahn Az emberi test csodái c. könyvét. Régi vágyam teljesült ennek a könyvnek az átböngészésével.
Mégiscsak Teremtőnk kedve szerint kellene cselekednünk ahhoz, hogy megőrizzük h í r n e v ü n k e t !

„ANYU” MEGMENTÉSE
Akkoriban nyilvántartották a vallásunkat is, bizony mondom Néked, izraelitának születni még az Óperenciás tengeren túli Angyalföldön is veszélyes adottságnak számított. Dícsértessél Örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki kenyeret hoz elő a földből… Dícsértessél örökkévaló Istenünk, a világ Királya, akinek ereje és hatalma betölti a világot.(Áldásmondás)

Mikroszegregáció: A faji csoportok között a mindennapi életben érvényesített szegregáció.

Április 22. vasárnap

Egész éjjel szakadt az eső, nem lehetett a szabadban aludni, így nagyon összezsúfolódva feküdtünk, az eső beesett a barakkba.
„Az étkezés előtti kézmosás elemi szabály, és egészségünk érdekében is szükséges.”
„Tapasztaljuk, hogy az istenhit nem jelent biztosítást az ellen, hogy rettenetes és igazságtalan dolgok történjenek. Amikor rossz dolgok történnek, imádkozunk és reménykedünk, de ha nem kaptuk meg azt, amit kértünk, az nem jelenti, hogy Isten nemet mondott. Számolnunk kell az emberi kegyetlenséggel, hanyagsággal és közönnyel, vannak természeti törvények és történnek balesetek. Sokunk számára Isten nem valamiféle csodaszer, hogy megszüntesse minden fájdalmunkat …Isten nem végső placebó.”

Június 5. kedd

Átmentem az orvoshoz a rendelőbe. Sajnos sárgaságot állapított meg, és miután nagyon rosszul voltam a rendelőben, beutalt a kórházba. Emeletes priccsen vagyunk, én a felső emeleten. Sajnos nagy meglepetésemre 38 fokos lázam volt este. Te gyógyíts meg engem Istenem És én meggyógyulok. (Ima betegségben)
Tudod, akkoriban jó érzés volt iskola után tisztviselőnek lenni, még akkor is, ha ez ma furcsán hangzik. A megélhetés akkor is és ma is nagy ÚR! Csak az volt a probléma, hogy mindent nyilvántartottak, persze papíron. Hallom, hogy manapság leginkább az ajtóra szerelt vasrácsok garantálják a biztonságot, nemdebár? Volt korszak, amikor az őrület volt maga az intézményesített törvény. Innen föntről-alulról szemlélve ezért tűnik anakronisztikusnak az újkori elbarikádozás szokása.
„A túlvilágtól való félelem bizonyos tekintetben jótékonyan hat és a szenvedélyeket megfékezi. Az emberiség a legutóbbi korszakban életét a túlvilág felé hermetikusan lezárta.” Mindenható Istenünk! Kegyelmes édes atyánk! Tehozzád fordulok, hogy hallgassad meg irgalommal imámat, amidőn segítségedet kérjük szívemnek fogadalmi óráján. …Mentsd meg csapástól, bánattól lelkemet, betegségektől testemet. (Ima)

Június 19.kedd, 20.szerda

A 37-es szobába K.I. ágyába kerültem, akit – mint szerbet – elszállítottak egy másik lágerbe. Most a különböző nemzetiségeket külön-külön gyűjtik lágerekbe. A mi kaszárnyánk a magyarok gyűjtőtábora lesz. Hitünk a megszerzett intelligenciánk és szeretet-erőforrásunk szimbiózisában él, tudatalattinkban biztosítja mentális egészségünket, egyúttal táplálja életünk során megtapasztalt élményeinket. Oltalmadba ajánlom én testemet és lelkemet, Hadd virrasszon én fölöttem, Úristenem kegyelmed.(Lefekvés előtt)

Július 11. szerda

…a vagonokba ugyanis negyven ember megy be és így ajánlatos, hogy a csomagok minél kevesebb helyet foglaljanak el. Gonosz ellenség kaján tervelése, a gyűlöletnek ellenünk kelése, Sorvasztó láznak gyötrelme és kínja Ne legyen Isten! Végzetünkbe írva. (A béke sátra) „Az evésben legyünk mértékletesek, de fogyasszunk tápanyagokban gazdag élelmiszereket.” Közbeszólt a háború, még a nyersanyagunk is teljesen kifogyott. Ugye milyen badarságnak hangzik ma, hogy valami ki tud fogyni? Ma – ha pénzed van – éjjel-nappal kapható minden, az egész világ eladó, ugye? Szóval a munkalehetőségem megszűnt, magát az endliző gépet és a feldolgozásra váró árut is vissza kellett szolgáltatnunk. Gondolhatod, mit éreztem akkor. Bűnbakképzés: egy személy vagy egy csoport hibáztatása olyan kedvezőtlen események miatt, amelyekről egy adott személy vagy csoport nem tehet. Az Örökkévaló az emberi értékek tiszteletére, a másság elfogadására, önzetlen együttműködésre „kódolt” bennünket. Uram! Isten! Te ébresztél álmomból föl engem. Új nap szólít új életre, Irgalmad esengem. (Reggeli ima)
Azután dolgoztunk a XIII. kerületi Légó Szakszolgálat részére, ezt ma közmunkának hívják, de szerencsére légitámadások nélkül! Szóval kimozdulhattunk a négy fal közül, s milyen nagy szó volt ez akkoriban… Nem semmi – mondanád most, igaz? Mondjuk ki egyenesen: romeltakarításról volt szó, amelyet Anyuval végeztem. Ma a zsidók alapvetően a vallás és annak erős hatása alapján álló kultúra tekintetében különböznek a többségi társadalmaktól Európában és Észak-Amerikában. Ugyanakkor többnyire a többségi nemzet tagjainak tartják magukat, tehát vallási kisebbségnek tekinthetők. Ha azonban a magát zsidóként definiáló személy Izrael állammal azonosul, akkor emellett nemzeti kisebbség tagjának is tekinthetjük. Nyilvánvaló, hogy ebben a tekintetben lényeges különbségek vannak egy-egy európai ország zsidó identifikációjú lakosai között is, vannak, akik vallás és kultúra, és vannak, akik az Izraellel való identifikáció alapján definiálják zsidó voltukat. „Az emberekkel való érintkezés sajátos követelményeket támaszt… a társasélet szokásainak és szabályainak ismerete az általános műveltséghez tartozik.”

Július 16. hétfő

A sok háziállat (poloska) miatt le se feküdtünk Dezső bácsival, csak az asztal mellett bóbiskoltunk erős villanyfénynél, elő ne jöjjenek. Így azután még egy nagy tömeg szúnyog és egyéb állat tarkította a bogárállományt. A bölcsesség, a szeretet és az életerő minden pillanatban bennünk él, úgy, ahogyan egy csiszolatlan gyémánt ragyogó drágakővé válik, vagy ahogyan az elültetett magból csodálatos növény bontakozik ki. Mert én elébb még szunnyadék, nehéz álmokkal álmodón, Miképpen néma holttestem feledtem el végképp valóm! Te szítád újra életem, hogy fellobbanjon a láng, Te adtál fényt sötét után. Óh hála néked szent Atyánk! (Reggeli fohász)
Akkoriban a csillagos ház magát a végítéletet jelentette. Ház és Ház között micsoda különbség! Hihetetlen, mégis igaz. Azután a felszabadulás előtt – tekintettel az orosz csapatokra – a közérdekű munka igazolására orosz nyelven is szükségünk volt. Megértették, s megmenekültünk, ki így, ki úgy. Jó tudom, ma már informatikát meg nyelveket kell tanulni a „megmeneküléshez”, de az akkori menekülés nem a jólét és nyomorúság közötti választásnak számított, hanem az élet és halál közöttihez. Vallás: egy közösség tagjainak hitrendszere, beleértve a félelmet és csodálatot keltő szimbólumok használatát, illetve a közösség tagjai által elvégzett rituális szokásokat. Az Örökkévaló megvédelmez a bajtól Ő megőrzi a te lelkedet mindig. (121. zsoltár)

Nacionalizmus: egy adott nemzeti közösséggel való azonosulást kifejező meggyőződések vagy szimbólumok rendszere.

Hosszú, véget nem érő menetelés következett, miközben édesapámat – ha jól emlékszem 1945. április 1-jén, leromlott egészségi állapota láttán – a szemem láttára lőtték agyon.
Az úr szeme a jámborokra néz le, és füle nyitva könyörgéseinknek. De azokat is meglátja az Isten, akik kajánul gonoszságra törnek, Hogy emléküket kiirtsa a földről… A bűne viszi a gonoszt halálba, és elpusztulnak önnön vétkeiktől: Kik gyűlölik jámborok erényét, Megváltja Isten szolgáinak lelkét, Kik benne bíznak, meg nem szégyenülnek. (34. zsoltár)
Új fogalom a pszichológia tudományában az é r z e l m i i n t e l l i –g e n c i a, amely intuícióinkra, ideáinkra, morális törvényeinkre, erényeinkre alapozza megállapításait. Irgalomban azok részesednek, akik megtalálják önmaguk érzelmi IQ-ját.

Július 9. hétfő

A mi elszállításunk – állítólag – vasúti szerelvények beérkezésével megkezdődik rövidesen!?

Emeljük létünket isteni fokra, időfölöttivé, természetfölöttivé, térfölöttivé, életfölöttivé, nyílttá!

Istenem! Emlékezzél meg az én drága jó édes atyámról. Fogadjad magadhoz megdicsőült lelkét az örökkévalóságba, a jámbor ősapák és ősanyák szent körébe, hogy a másvilág minden üdvösségében része legyen neki, és hogy érettem s családomért imádkozzék teelőtted.
Ámen. (Mázkir ima atyáért)

Tekintélyelvű személyiség: személyiség-vonások együttese, amelyet többek között merev és intoleráns szemlélet, a többértelműség elfogadásának képtelensége jellemez.

Mert ima a te ellenségeid itt lenn: elvesznek ők és mind elpusztulnak, És kárhozatba, enyészetbe hullnak. (Szombati zsoltár)

Meggyújtottam az emlékmécsest és elandalodó szívvel fohászkodom. Sírjában pihen a drága felejthetetlen hűséges gondviselő apa, az imádott önfeláldozó anya, kinek annyi hálával tartozom. Múlnak az évek, de árvaságom érzése nem enyhül, úgy érzem, hogy messze, messze van tőlem az a forrón szerető szülő, akihez ragaszkodni életem boldogsága, szívem öröme és büszkesége volt. … Fölemelem szemeimet és az ég felé tekintek. Úgy érzem, áldott szelleme onnan őrgonddal tekint le rám, és szeretet árad felém. Mindenható Isten, Élet és Halál Ura, vígasztaló hittel a szívemben imádkozom Hozzád, vedd körül megdicsőült jó szülőm áldott halhatatlan lelkét a te szereteted melegével, kegyelmed fényével, részesítsd erényeinek örök jutalmában a béke és üdvösség országában. Engem pedig engedj haladni a megdicsőültek nyomdokain, emléke legyen világító szövétnek, mely a jónak és nemesnek ösvényén vezérel. Minden Néked tetsző jócselekedetem járuljon hozzá lelke üdvösségének gyarapításához. Legyen a lelke befoglalva az Élet kötelékébe irgalmas színed előtt. Ámen. (Szülő halálának évfordulóján)

Éljünk a megszerzett intelligenciánk és szeretet-erőforrásunk szimbiózisában, hisz az Örökkévaló önzetlen együttműködésre „kódolt” bennünket, s erre késztet az „ É L E T K ÖN Y V E” is!

Békés pihenő van a dicsőség árnyékában, a szentek a tiszták között, akik mennyei derűben ragyognak odaát az örök honban, a csillagok fölött… Irgalom és kegyelem van az Úristennél, örök az élet nála. … Üdv annak, aki törekszik az Isten igéjére, teremtője kedve szerint cselekszik, nevének jó hírneve gyarapszik és áldott emlékkel szólt a sírba, reája illő a bölcsek szava: „Többet ér a jó hírnév a drága és illatos olajnál és jobb a halálnak napja, mint a születésé. Tökéletességre törekedj és tudjad meg, hogy az igazak jutalma nem marad el a túlvilágon. Ámen. (Ima a sírokon)


Gellért Andor Tamás – felnőtt kategória

Cimkefelhő

adatbázisok | beiratkozási díj | biblioterápia | budapest | e-book | elektronikus könyvtár | előjegyzés | folyóiratok | használat | hosszabbítás | hírek | igénybevétel díjai | kiállítás | könyvtárközi kölcsönzés | mobil | nyitvatartás | statisztika | szociológia | tanfolyam | továbbtanulás | zene | álláshirdetés |

A weboldal fejlesztése a TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség